państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-07-25
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI?
Ratowanie zabytków i pamiątek przeszłości to spore wyzwanie i pasjonujące zajęcie. Ale wymaga dużej wiedzy i znakomitych umiejętności praktycznych. I choć studia te są długie i do łatwych nie należą, dają zawód bardzo ceniony w kraju i za granicą.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI NA UMK?
  • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków konserwatorskich, mówi się nawet o toruńskiej szkole konserwacji zabytków,
  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
  • program studiów jest ciekawy i urozmaicony,
  • możliwość wyboru specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja papieru i skóry, bądź konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
  • w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego między innymi zajęcia z historii sztuki, pracownie rzeźby, kopii oraz pracownia fotograficzna i anatomii plastycznej,
  • w ramach kształcenia kierunkowego (w zależności od wybranej specjalizacji) zajęcia między innymi: z rysunku i malarstwa dawnego, kopii malarstwa nowożytnego, materiałoznawstwa podobrazi, barwników i pigmentów malarskich, podstaw geologii ze spektografią, dezynsekcją i dezynfekcją zabytków, konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych - profilaktyka, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków, historii książki, historii grafiki, liternictwa, pracownia kopii i miniatury książkowej,
  • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki może sam poprowadzić pracownię konserwatorską, może też podjąć pracę w już istniejących placówkach, między innymi w biurach wojewódzkiego konserwatora zabytków, placówkach muzealniczych, domach aukcyjnych i różnego rodzaju instytucjach kultury. Ten zawód pozwala na elastyczne dysponowanie czasem. Wielu konserwatorów dzieł sztuki przyjmuje dodatkowe zlecenia. Warto też pamiętać, że jest to zawód, który docenią pracodawcy w każdym kraju.

Dodatkowe informacje

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - studia (jednolite) trwają przynajmniej 12 semestrów, ECTS≥360. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i praktycznym konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być twórcą, o przygotowaniu artystycznym i naukowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być przygotowany do podejmowania samodzielnej lub zespołowej działalności zawodowej zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony dóbr kultury i prawem autorskim. Interdyscyplinarna wiedza, wykształcenie artystyczne oraz umiejętności konserwatorskie nabyte w kontakcie z obiektem zabytkowym powinny dać absolwentowi podstawy do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do projektowania i realizacji prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich.
Konserwacja
Konserwacja żywności

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201429
rok 201533
rok 201624
rok 201713
Liczba absolwentów
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 201413,8%
absolwenci z roku 201518,2%
absolwenci z roku 20160,0%
absolwenci z roku 20170,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku21,8%18,9%13,2%21,4%
w II roku20,1%8,3%5,1%
w III roku15,5%1,4%
w IV roku6,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku2,492,161,453,91
w II roku2,621,741,02
w III roku2,480,28
w IV roku1,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,3813,70
absolwenci z roku 20157,1413,96
absolwenci z roku 20163,866,06
absolwenci z roku 20171,000,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,3%41,4%20,7%
abs. z roku 201566,7%36,4%24,2%
abs. z roku 201687,5%62,5%12,5%
abs. z roku 201753,8%38,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca47,7%46,5%62,5%41,0%
umowa o pracę21,0%19,9%43,1%23,1%
samo­zatrudnienie11,5%18,2%3,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 628 zł1 527 zł2 158 zł1 845 zł
w II roku2 129 zł2 222 zł3 138 zł
w III roku2 681 zł2 871 zł
w IV roku2 472 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 056 zł1 857 zł2 588 zł2 246 zł
w II roku2 280 zł2 254 zł3 231 zł
w III roku2 722 zł2 792 zł
w IV roku2 715 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,410,380,520,45
w II roku0,520,550,71
w III roku0,600,65
w IV roku0,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności