Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI?
Ratowanie zabytków i pamiątek przeszłości to spore wyzwanie i pasjonujące zajęcie. Ale wymaga dużej wiedzy i znakomitych umiejętności praktycznych. I choć studia te są długie i do łatwych nie należą, dają zawód bardzo ceniony w kraju i za granicą.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI NA UMK?
  • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków konserwatorskich, mówi się nawet o toruńskiej szkole konserwacji zabytków,
  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
  • program studiów jest ciekawy i urozmaicony,
  • możliwość wyboru specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja papieru i skóry, bądź konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
  • w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego między innymi zajęcia z historii sztuki, pracownie rzeźby, kopii oraz pracownia fotograficzna i anatomii plastycznej,
  • w ramach kształcenia kierunkowego (w zależności od wybranej specjalizacji) zajęcia między innymi: z rysunku i malarstwa dawnego, kopii malarstwa nowożytnego, materiałoznawstwa podobrazi, barwników i pigmentów malarskich, podstaw geologii ze spektografią, dezynsekcją i dezynfekcją zabytków, konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych - profilaktyka, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków, historii książki, historii grafiki, liternictwa, pracownia kopii i miniatury książkowej,
  • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki może sam poprowadzić pracownię konserwatorską, może też podjąć pracę w już istniejących placówkach, między innymi w biurach wojewódzkiego konserwatora zabytków, placówkach muzealniczych, domach aukcyjnych i różnego rodzaju instytucjach kultury. Ten zawód pozwala na elastyczne dysponowanie czasem. Wielu konserwatorów dzieł sztuki przyjmuje dodatkowe zlecenia. Warto też pamiętać, że jest to zawód, który docenią pracodawcy w każdym kraju.

Ocena programowa PKA

Data: 2008-02-14
Ocena: pozytywna
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - studia (jednolite) trwają przynajmniej 12 semestrów, ECTS≥360. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i praktycznym konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być twórcą, o przygotowaniu artystycznym i naukowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być przygotowany do podejmowania samodzielnej lub zespołowej działalności zawodowej zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony dóbr kultury i prawem autorskim. Interdyscyplinarna wiedza, wykształcenie artystyczne oraz umiejętności konserwatorskie nabyte w kontakcie z obiektem zabytkowym powinny dać absolwentowi podstawy do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do projektowania i realizacji prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich.
Konserwacja
Konserwacja żywności
Polityka Prywatności