Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2011-04-07
inne oceny
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzą do tytułu magistra sztuki. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, absolwent posiada dodatkowe umiejętności (patrz poniżej). Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólno-humanistycznej.
  • muzyka kościelna - zajęcia ukierunkowane są na praktykę instrumentalną w zakresie gry na organach oraz na specjalistyczne przygotowanie teoretyczne. Student zapoznaje się z zasadami śpiewu liturgicznego (chorał gregoriański) oraz z ogólną problematyką dotyczącą prawodawstwa kościelnego, propedeutyki teologii i oprawy liturgicznej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do realizacji muzycznej oprawy liturgii w kościele rzymsko-katolickim.
  • marketing w kulturze muzycznej - program bloku zawiera przedmioty obejmujące m.in. formalno-prawne podstawy działalności kulturalnej, uwarunkowania funkcjonowania rynku kultury, prowadzenie placówek kultury i instytucji muzycznych, projektowanie, organizację i promocję przedsięwzięć muzycznych. Absolwent jest przygotowany do różnorodnej działalności w obszarze kultury muzycznej, kierowania placówkami kultury, promocji muzyki i kultury w ramach współczesnego rynku.
  • prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych - program bloku obejmuje: dyrygowanie, śpiew, specjalistyczną analizę działa muzycznego, czytanie partytur, metodykę prowadzenia chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych w poszerzonym zakresie. Absolwent uzyskuje kwalifikacje dyrygenta zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim i zawodowym ruchu muzycznym.
  • edukacja muzyczna - w programie bloku uwzględniono następujące przedmioty: upowszechnianie kultury muzycznej, animacja ruchu i tańca, warsztaty Orffa, Dalcroze'a, Gordona. Absolwent poszerza swe umiejętności przydatne w pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w placówkach pozaszkolnych.
  • muzyka jazzowa - program bloku przewiduje następujące przedmioty: harmonię jazzową, improwizację, aranżację oraz podstawy literatury i historii jazzu. Absolwent jest przygotowany do indywidualnej pracy twórczej w zakresie aranżacji i kompozycji jazzowej, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach kulturalno-oświatowych i działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej.
  • wprowadzenie do kompozycji i aranżacji - blok przewidziany jest dla studentów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania rozwojem własnej twórczości muzycznej. Program specjalizacji obejmuje zagadnienia związane z twórczością kompozytorską i szeroko pojętą problematyką instrumentoznawczą i instrumentacyjną. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komponowania i opracowania utworów na zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno-instrumentalne.

Dodatkowe informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazywać inicjatywę twórczą, umieć podejmować decyzje oraz posiadać znajomość podstawowych zagadnień prawnych.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.
Autor: Karol Marks, Krytyka programu gotajskiego
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie

Studia w sąsiednim województwie
wseit_boks.gif

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności