Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Ochrona dóbr kultury

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki humanistyczne

Kierunek ochrona dóbr kultury należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o sztuce. Przedmiotem studiów są zabytki, rozumiane jako świadome wytwory działalności człowieka (w jej różnych aspektach – artystycznej, technicznej, koncepcyjnej), posiadające kulturową doniosłość (kulturotwórcze) i składające się na materialne dziedzictwa kulturowego.
O charakterze dydaktyki prowadzonej na kierunku, decyduje w pierwszej kolejności zadanie przygotowania studentów do interpretacji tego zróżnicowanego dziedzictwa (przy użyciu różnych metod) –opis jego składników, uchwycenie przyczyn ich zaistnienia oraz ocena ich celowości i wartości w aspekcie historycznym, artystycznym, kulturowym. Interdyscyplinarny trzon kształcenia kierunkowego stanowią więc na studiach uzupełniających przedmioty humanistyczne [H] w obszarze dyscyplin: historia sztuki (doktryny i teorie artystyczne), nauki o sztuce (koncepcje ochrony dóbr kultury), nauki filozoficzne (estetyka) oraz przedmioty z obszaru nauk społecznych [S] (antropologia, prawodawstwo w ochronie dóbr kultury).
W odróżnieniu od studiów pierwszego stopnia na kierunku ODK, o specyfice kształcenia i sylwetce absolwenta na studiach uzupełniających przesądza kształcenie w ramach oferowanych specjalności: „Konserwatorstwo” (skupione na problemie rozpoznania i zachowania szeroko pojętego dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego) oraz „Zabytkoznawstwo i muzealnictwo” (skupione na szczegółowym rozpoznaniu oraz sposobach zachowania i upowszechniania tzw. dziedzictwa ruchomego). W ramach kształcenia specjalnościowego następuje poszerzenie, pogłębienie i uszczegółowienie wiedzy, uzyskanej na studiach pierwszego stopnia a także – ukierunkowanie zawodowe. Specjalności te kształtują więc pełen profil absolwenta: jego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Ocena programowa PKA

Data: 2009-09-17
Ocena: pozytywna
Ochrona dóbr kultury - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację – poprzez odwoływanie się do utrwalonych metod badawczych – zjawisk z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Powinien umieć: dostrzegać i opisywać związki między różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę; interpretować współczesne zjawiska społeczne związane z dziedzictwem kulturowym; orientować się w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury; pracować w zespole oraz samodzielnie rozwiązywać problemy – również w niestandardowych sytuacjach; wydawać opinie dotyczące ochrony zabytków kultury; rozwiązywać problemy z zakresu ochrony zabytków oraz kreować sprzyjające ochronie zabytków zachowania społeczne.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności