Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Zdrowie publiczne

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Kierunek prowadzony w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Absolwent kierunku II stopnia

Będzie mógł pełnić funkcje kierownicze w instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, nadzorze sanitarnym - Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Możesz uczestniczyć w:

 • programach dotyczących promocji zdrowia,
 • edukacji prozdrowotnej,
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym,
 • organizowaniu i administrowaniu w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Będziecie umieli:

 • rozpoznawać wpływ procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich,
 • planować, opracowywać, organizować oraz oceniać skuteczność i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych,
 • prognozować i kształtować struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności,
 • kierować zespołami ludzkimi,
 • koordynować działania instytucji,
 • mobilizować społeczeństwo do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym,
 • zarządzać, w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym,
 • organizować usługi medyczne w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej,
 • zarządzać jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i Systemu Informacji Kryzysowej,
 • analizować koszty ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia,
 • opracowywać ekspertyzy, raporty, referaty i publikacje z zakresu zdrowia publicznego

albo podjąć studia doktoranckie.


Ocena programowa PKA

Data: 2017-09-21
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „zdrowie publiczne” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.
Zdrowie publiczne - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Posiada umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia –w zakresie: opieki społeczno-medycznej; promocji zdrowia; edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.
Zdrowie
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. dobrostan subiektywny). W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".
Zdrowie
Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem. Osoba godna zaufania jest najlepszym towarzyszem, Nirwana – najwyższym szczęściem.
Autor: Budda Siakjamuni
Zdrowie
Miłość jest chorobą, z której nikt nie pragnie się wyleczyć. Ten, kogo dotknęła, nie chce wrócić do zdrowia, kto cierpi z jej powodu, nie szuka lekarza.
Autor: Paulo Coelho
Zdrowie
Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie,
jako smakujesz,
aż się zepsujesz.
Autor: Jan Kochanowski
Polityka Prywatności