Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Politologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ?

Politologia to fascynująca i wszechobecna sfera naszego życia. Student politologii zdobywa ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Uczy się analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Poznaje historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.
Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ NA UMK?


* znacząca pozycja w polskim szkolnictwie wyższym (trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych 2007 r. tygodnika "Polityka"),
* interesujący program studiów obejmujący przedmioty związane z marketingiem politycznym, komunikacją medialną, samorządami oraz integracją europejską,
* uwzględnienie analizy zachodzących procesów i zjawisk politycznych w procesie kształcenia,
* szeroka oferta zajęć (wykładów monograficznych i konwersatoriów) do wyboru przez studenta,
* kontakty z ośrodkami zagranicznymi,
* wykłady gości z kraju i zagranicy,
* konferencje i seminaria naukowe,
* wykłady i konwersatoria prowadzone także w językach obcych,
* wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
* możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
* możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej, biurach poselskich oraz za granicą,
* pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów naukowych w kraju i za granicą,
* kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci politologii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
Zdobyta, szeroka wiedza pozwala przystosować się absolwentowi do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy, pozwala na kierowanie zespołami ludzi oraz na podejmowanie samodzielnych analiz dotyczących sfery polityki. Absolwent politologii jest przygotowany do pracy w administracji rządowej, samorządowej, ale i w instytucjach Unii Europejskiej, może podjąć pracę w organach partii politycznych, w organizacjach i instytucjach gospodarczych i społecznych, między innymi jako doradca polityczny, specjalista d/s PR, czy rzecznik prasowy. Jest także przygotowany do pracy w mediach oraz w ośrodkach opinii publicznej i instytucjach naukowych.

Ocena programowa PKA

Data: 2011-12-08
Ocena: wyróżniająca
Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu zdecydowanie przekraczającym obowiązujące standardy. Oceniany kierunek wyróżnia się bardzo wysokim poziomem prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej i równie wysoko ocenionymi efektami kształcenia.
Politologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Absolwent powinien umieć analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Powinien umieć podejmować decyzje polityczne.
Politologia
Politologia, in. nauki polityczne (ang. political science, fr. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
Politologia
Nauki polityczne muszą więc brać rzeczywistość taka jaka ona jest i mówić co robić, żeby była lepsza.
Autor: Grażyna Ulicka
Polityka Prywatności