Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Kulturoznawstwo

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO?
Studia kulturoznawcze mają dostarczyć absolwentowi zarówno ogólnej wiedzy z zakresu historii, antropologii i socjologii kultury, jak i głębokiej, konkretnej wiedzy na temat kultury artystycznej, sztuk (literatury, sztuk plastycznych, teatru i filmu) i wzajemnych relacji, jakie między tymi sztukami zachodzą. Problematyka korespondencji sztuk będzie spajać cały proces edukacji i określać profil absolwenta. Absolwent powinien posiadać wysoki poziom wykształcenia ogólnohumanistycznego (w tym dobrą orientację w zakresie dotyczącym mechanizmów funkcjonowania kultury), a także szczególną wiedzę i umiejętności pozwalające mu na samodzielne, twórcze rozumienie sztuki i kultury artystycznej oraz powiązań istniejących między poszczególnymi dyscyplinami sztuki.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO NA UMK?
Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Literatury Polskiej - instytucji badawczej o bogatych tradycjach i dorobku naukowym. W gronie wykładowców są znakomici teoretycy i historycy literatury, badacze dramatu teatru, filmu oraz rozmaitych zjawisk kulturowych. W ramach studiów możliwe są wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), istnieje także możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST). Studia ułatwiają bogate zbiory biblioteczne.
CO PO STUDIACH?
Studia przygotowują absolwenta do podejmowania działań w takich dziedzinach jak: organizacja życia kulturalnego (twórca, animator kultury, instruktor), edukacja kulturalna i popularyzacja kultury (krytyk, nauczyciel), zarządzanie instytucjami kulturalnymi (menadżer).Ukończenie studiów kulturoznawczych umożliwia więc podjęcie pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz wszelkich instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe).

Ocena programowa PKA

Data: 2010-10-07
Ocena: pozytywna
Kulturoznawstwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent winien posiadać gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Powinien umieć dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Powinien posiadać wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności