Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki społeczne

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do obszaru nauk społecznych, o czym decyduje przedmiot badań. Nie istnieje wprawdzie dyscyplina nauki pod nazwą dziennikarstwo, funkcjonuje jednak nauka o komunikacji społecznej i mediach*. Pierwszy człon nazwy wskazuje na fundamentalny proces społeczny, tj. obieg informacji społecznej, podczas gdy drugi człon określa wykorzystanie środków technicznych do funkcjonowania tego obiegu. Polem badawczym dla kierunku DiKS są środki masowego komunikowania (prasa, radio i telewizja) oraz nowe środki społecznego komunikowania (internet, telefonia komórkowa). Za zakwalifikowaniem kierunku do obszaru nauk społecznych przemawia ponadto charakter umiejętności i postaw, jakimi winien wykazać się absolwent studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Prawa i obowiązki dziennikarzy określa rozdz. 2 Prawa prasowego, zgodnie z nim "zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu". Będąc świadomym istnienia poczucia misji i swoistego powołania, nadto mając za zadanie odgrywanie aktywnej roli w społeczeństwie, absolwent DiKS musi dysponować odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych, a zwłaszcza kompetencjami społecznymi predysponującymi do działalności publicznej.

*Zgodnie z Rozporządzaniem MNiSW z 8 VIII 2011 r. ws. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, dyscyplina naukowa pn. nauka o mediach zaliczona została do obszaru (i dziedziny) nauk społecznych.

Ocena programowa PKA

Data: 2013-09-05
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych – jedno uzyskało ocenę wyróżniająco - kryterium odnoszące się do koncepcji rozwoju ocenianego kierunku. Pozostałe kryteria odnoszące się do celów i efektów kształcenia oraz systemu potwierdzającego ich osiąganie, programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, systemu wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się oraz prowadzenie badań naukowych uzyskały ocenę w pełni. Natomiast kryterium odnoszące się do infrastruktury dydaktycznej zostało ocenione znacząco.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych, zarówno w wymiarze jednostkowym (redakcja) jak i większych struktur organizacyjnych. Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych mediów i ich rolę w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent potrafi wypełniać rolę dziennikarza jako profesji zaufania publicznego.
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
komunikacja społeczna
Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.
Dziennikarstwo
(…) podstawową zasadą dziennikarstwa jest rzetelność.
Postać: Maria Majewska w serialu Samo Życie
Dziennikarstwo
Polityka i dziennikarstwo to dziedziny przenikające się na każdym kroku. Żadna nie może istnieć bez drugiej. Zawsze i wszędzie jednym z najważniejszych zadań dziennikarzy jest relacjonowanie wydarzeń politycznych.
Autor: Jarosław Gugała, dziennikarz telewizyjny
Dziennikarstwo
Cechy dobrego dziennikarza, które decydowały pięćdziesiąt lat temu o dobraniu przeze mnie kadry, pozostają aktualne. Inteligencja, rzutkość, śmiałość, mądrość, gotowość mówienia prawdy bez względu na to, czy jest ona dobra, pomyślna, czy nie.
Autor: Anna Krzycka, założycielka i redaktor naczelna najpopularniejszego przedwojennego pisma dla kobiet Moja Przyjaciółka
Polityka Prywatności