Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Biotechnologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Kierunek prowadzony w Collegium Medicum w Bydgoszczy (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(studia stacjonarne II stopnia)


IDEALNY KANDYDAT
Biotechnologia jest nową interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Studia magisterskie wymagają obszernej i ugruntowanej wiedzy z genetyki, biologii molekularnej, bioinżynierii, informatyki oraz praktyki biotechnologicznej. Ich celem jest przygotowanie studenta do prac badawczych oraz projektowania i otrzymywania produktów o planowych cechach. Absolwenci tego kierunku posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do kierowaniu procesami biotechnologicznymi.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ NA UMK?
Bazę dydaktyczno-naukową dla kierunku biotechnologia stanowi nowy gmach wydziału. Znajdujące się w nim nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria naukowe oraz pracownie dydaktyczne ułatwiają poznanie teorii i praktyki biotechnologicznej. Wysoka jakość prowadzonych na tym kierunku zajęć dydaktycznych wynika z bardzo dobrego merytorycznego przygotowania wykładowców oraz starannej selekcji i ciągłego doskonalenia metod kształcenia. Atutem studiów magisterskich na kierunku biotechnologia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest udział studentów w badaniach prowadzonych w zakładach naukowych, w których studenci przygotowują swoje prace dyplomowe. Korzyścią wynikającą z tej współpracy jest możliwość udziału studentów w projektowaniu, wykonaniu badań i analizie wyników oraz poznanie możliwości technicznych, obsługi i wykorzystania posiadanej przez te pracownie nowoczesnej aparatury badawczej. Ponadto studenci kierunku biotechnologia:
 • w trakcie studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej (m.in. izolacji, klonowania i sekwencjonowania DNA, klonowania i transformacji roślin),
 • możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • mają do dyspozycji zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracownię komputerową oraz dostęp do internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci biotechnologii UMK stają się cenionymi reprezentantami bardzo nowoczesnej dziedziny wiedzy. Mają możliwość kontynuowania kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich.
Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
 • jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej,
 • jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej,
 • jako specjaliści w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie,
 • jako specjaliści w krajach Unii Europejskiej i USA, gdzie istnieje także możliwość dalszego kształcenia,
 • w nauce (uczelnie, instytuty badawcze),
 • w prywatnych laboratoriach badawczych.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-06-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „biotechnologia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę „w pełni”.
Biotechnologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry dla studentów studiów licencjackich, ECTS≥120. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studentów studiów inżynierskich, ECTS≥90. Absolwenci nabywają wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwenci powinni być przygotowani do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.
Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
Polityka Prywatności