Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filologia germańska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-09-02
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ?
Studia drugiego stopnia na kierunku filologia germańska dają możliwość pogłębienia zarówno znajomości języka, jak i orientacji w zagadnieniach związanych z kulturą i dniem codziennym krajów niemieckiego obszaru językowego. Przekazują wiedzę i umiejętności z zupełnie nowych dziedzin, jak translatoryka, medioznawstwo czy komunikacja międzykulturowa, czyniąc absolwentów wszechstronnie przygotowanymi specjalistami w dziedzinach wymagających kontaktu z Niemcami, Austrią i Szwajcarią.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ NA UMK?
 • ciekawy i różnorodny program studiów: kurs praktycznej nauki języka niemieckiego umożliwiający opanowanie języka na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy; zajęcia kursowe z komunikacji międzykulturowej i medioznawstwa, seminaria i konserwatoria z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa oraz wybranych zagadnień filozofii niemieckiej;
 • zajęcia z translatoryki obejmujące tłumaczenia tekstów popularnych, literackich, specjalistycznych oraz tłumaczenie ustne,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS, DAAD),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą wspierają lektorzy z Niemiec i Austrii,
 • gościnne wykłady wybitnych naukowców i pisarzy z krajów niemieckojęzycznych,
 • część zajęć z praktycznej nauki języka odbywa się w nowocześnie wyposażonym laboratorium,
 • bogato wyposażona biblioteka zawierająca zbiory z zakresu niemieckojęzycznej literatury pięknej i specjalistycznej, studenci mogą korzystać także z księgozbioru DAAD i biblioteczki austriackiej.
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia między innymi na studiach doktoranckich, podyplomowych studiach kształcenia tłumaczy, podyplomowych studiach w zakresie przygotowania pedagogicznego.
Może pracować na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego i kompetencji interkulturowej m.in.:
 • jako nauczyciel języka niemieckiego od szczebla podstawowego do licealnego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • w biurze tłumaczeń,
 • redakcjach,
 • wydawnictwach,
 • turystyce,
 • sektorze usług.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.
Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności