Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów II stopnia (magisterskich) to specjalista przygotowany do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, a także gospodarki publicznej, zdolny do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno- psychologiczne, techniczne i ekologiczne.

Program studiów magisterskich wyrastając z gruntu, jakim jest program studiów licencjackich, kształtuje sylwetkę absolwenta akcentując wyraźnie przygotowanie do rozumienia i twórczego rozwiązywania zadań o wyższym stopniu złożoności, w oparciu o wiedzę teoretyczną. Mniejszy nacisk położony jest na sprawności i umiejętności w zakresie wąsko rozumianych zagadnień praktycznych.

Absolwent powinien posiadać:

* Wiedzę i umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych.
* Umiejętności kierowania takimi zespołami, stawiania i rozdziału zadań, koordynacji prac i oceny wyników.
* Wiedzę i umiejętności umożliwiające dostrzeganie prawnych, ekonomicznych i społeczno-psychologicznych aspektów procedur i decyzji administracyjnych.
* Zdolność zrozumienia problemów technicznych, urbanistycznych, ekologicznych wyrażonych w języku właściwym dla tych dyscyplin.
* Znajomość i umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami właściwymi dla opisu statystycznego rzeczywistości społecznej.
* Umiejętność dyskutowania i efektywnego komunikowania się w (języku polskim i jednym z języków obcych), prezentacji projektów, opinii i wniosków. Zdolność do wykorzystania w tym celu nowoczesnych technik komputerowych.
* Umiejętność dostrzegania, rozumienia i prawidłowego definiowania specyfiki kulturowej, potrzeb różnych grup społecznych i zbiorowości terytorialnych, w obrębie których pełnione są funkcje administracyjne.

Ocena programowa PKA

Data: 2012-01-26
Ocena: pozytywna
Analiza skali i efektów działań naprawczych podjętych przez Politechnikę Warszawską na studiach pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w latach akademickich 2008/2009 – 2010/2011 pozwala na stwierdzenie, iż pełne ich wdrożenie spowodowało usunięcie uprzednio wskazanych nieprawidłowości. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zwraca jednak uwagę na konieczność kontynuacji działań zmierzających do poprawy jakości prac dyplomowych oraz zapewnienia pełnej zgodności ich tematyki z zakresem ocenianego kierunku studiów.
Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności