Koszalin, Polska

Europeistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent może pracować w strukturach administracji rządowej albo samorządu terytorialnego, w instytucjach i organizacjach krajowych lub międzynarodowych, w administracji wspólnot europejskich i przedsiębiorstw współpracujących z krajami Unii Europejskiej, w placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, placówkach naukowo-badawczych, korporacjach transnarodowych oraz w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Europeistyka to kierunek z ogromnymi perspektywami, a kolejnym interesującym obszarem wykorzystania twojej wiedzy są stanowiska w administracji publicznej związane z pozyskiwaniem i wdrażaniem projektów unijnych. Następną propozycją znalezienia pracy są organizacje pożytku publicznego, przejmujące zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej.
Strona www uczelni: tu.koszalin.pl

Dodatkowe informacje

Europeistyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów nabywa rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, a także mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.
Europeistyka
Europeistyka – kierunek studiów na polskich uniwersytetach, akademiach i niektórych politechnikach. Uznany za oficjalny rozporządzeniem ministra edukacji i sportu z dn. 3 listopada 2003.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014118
rok 201589
rok 201639
rok 201778
Liczba absolwentów
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201415,2%
absolwenci z roku 201513,5%
absolwenci z roku 201612,8%
absolwenci z roku 20172,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku21,9%15,2%12,6%7,2%
w II roku12,3%9,4%7,6%
w III roku8,2%5,6%
w IV roku7,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,561,391,050,89
w II roku1,020,920,79
w III roku0,800,73
w IV roku0,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,137,85
absolwenci z roku 20151,944,21
absolwenci z roku 20162,893,19
absolwenci z roku 20170,721,55
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201488,2%61,9%5,1%
abs. z roku 201592,1%77,6%5,7%
abs. z roku 201684,6%74,4%2,6%
abs. z roku 201791,0%76,9%9,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca63,7%77,1%68,4%82,2%
umowa o pracę43,2%64,0%55,6%67,3%
samo­zatrudnienie3,6%3,5%2,6%7,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 638 zł2 313 zł2 435 zł3 067 zł
w II roku2 158 zł2 739 zł3 029 zł
w III roku2 664 zł3 147 zł
w IV roku3 078 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 035 zł2 568 zł2 618 zł3 288 zł
w II roku2 304 zł2 926 zł3 345 zł
w III roku2 712 zł3 212 zł
w IV roku3 006 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - PK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,480,650,650,77
w II roku0,600,730,75
w III roku0,710,79
w IV roku0,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności