Kraków, Polska

Europeistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na kierunku Europeistyka (I i II stopnia) posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich. Szczególny nacisk w programie studiów na kierunku Europeistyka położony jest na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych, zwłaszcza procesu adaptacji acquis communautaire do polskiego życia publicznego. 

W efekcie studia będą kształcić absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Tacy absolwenci znajdą się w korzystnym położeniu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Studia europeistyczne oferują specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, dzięki któremu ich absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, edukacji, mediach, organizacjach pozarządowych, firmach handlowych oraz szybko powstających i rozwijających się w Polsce instytucjach  pracujących na potrzeby NATO i współpracujących z Unią Europejską.

 Integracja Polski z Unią Europejską to szeroka dziedzina, dzięki poznaniu której student zapozna się z problematyką przystąpienia Polski do UE ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania funduszy przedakcesyjnych, programów pomocowych oraz sposobami ich pozyskiwania przez polskie firmy i instytucje oraz grupy społeczne. Zarówno gospodarka polska, jak i europejska, będzie poddana sukcesywnym zmianom i przekształceniom wynikającym z pogłębiania się integracji oraz postępującego procesu globalizacji. Stwarza to kolejne wyzwania dla społeczeństw europejskich. W tym kontekście posiadane przez Polskę zasoby ludzkie są wyznacznikiem dla pozycji kraju
w strukturach Unii Europejskiej.

 Pogłębienie zagadnień teoretycznych pozwoli absolwentowi w wykorzystać wiedzę dotyczącą funkcjonowania skomplikowanej struktury jaką jest Unia Europejska w praktyce. Absolwent zdobędzie umiejętności rozumienia politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów  działania Unii Europejskiej. Pozwoli mu to na właściwe pojęcie i przyswojenie zasad funkcjonowania otaczającego środowiska, a przede wszystkim możliwość wpływania na procesy zachodzące w otaczającym go świecie.

Wymienione wyżej zagadnienia i przedstawiona problematyka zostały przygotowane bardzo wyczerpująco i szczegółowo, a przede wszystkim z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku i dynamiki integracji europejskiej. Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej powoduje, że  administracja państwowa i samorządowa potrzebuje i będzie potrzebować specjalistów z zakresu problematyki europejskiej. Absolwenci kierunku Europeistyka z pewnością spełnią wymagania stawiane przez wymienione instytucje oraz będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i organach decyzyjnych Unii Europejskiej. Organizacje krajowe    i międzynarodowe poszukują specjalistów w omawianym zakresie co stwarza szanse na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pod każdym względem pracy oraz rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej.

Absolwent kierunku będzie mógł pracować w:

 • administracji centralnej i samorządowej,
 • instytucjach europejskich,
 • firmach konsultingowych,
 • placówkach informacyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • przedsiębiorstwach krajowych funkcjonujących na rynkach europejskich,
 • przedsiębiorstwach europejskich,
 • instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych,
 • Centrach Informacji Europejskiej.
Strona www uczelni: uek.krakow.pl

Dodatkowe informacje

Europeistyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów nabywa rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, a także mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.
Europeistyka
Europeistyka – kierunek studiów na polskich uniwersytetach, akademiach i niektórych politechnikach. Uznany za oficjalny rozporządzeniem ministra edukacji i sportu z dn. 3 listopada 2003.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201431
rok 201510
rok 201714
Liczba absolwentów
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201433,8%
absolwenci z roku 201550,0%
absolwenci z roku 201728,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku9,8%0,0%7,1%
w II roku3,0%0,0%
w III roku0,3%0,0%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku1,500,000,70
w II roku0,270,00
w III roku0,060,00
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,158,90
absolwenci z roku 20151,001,00
absolwenci z roku 20173,093,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201475,2%63,4%4,9%
abs. z roku 201580,0%80,0%0,0%
abs. z roku 201778,6%57,1%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
jakakolwiek praca50,5%74,2%59,9%
umowa o pracę42,8%74,2%40,9%
samo­zatrudnienie4,9%0,0%4,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku2 304 zł3 857 zł2 898 zł
w II roku2 899 zł4 705 zł
w III roku3 441 zł5 975 zł
w IV roku3 782 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku2 467 zł3 857 zł3 354 zł
w II roku3 052 zł4 630 zł
w III roku3 584 zł5 933 zł
w IV roku3 713 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka - UEK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku0,650,990,66
w II roku0,801,14
w III roku0,891,32
w IV roku0,88
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UEK, Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności