Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Informatyka

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
PJWSTK oferuje kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJWSTK jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni.

Studia magister­skie uzupełniające stacjonarne prowadzone są w systemie punktów kredytowych. Dzięki temu student dokonuje wyboru realizowanych przedmiotów, co ma wpływ na rozkład zajęć.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-03
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „informatyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Siedem spośród przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych, tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości uzyskało ocenę w pełni. Kryterium związane z prowadzeniem badań naukowych uzyskało ocenę wyróżniająco.
Informatyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry dla studiów licencjackich, ECTS≥120. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studiów inżynierskich, ECTS≥90. Absolwent studiów magisterskich powinien mieć ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich na kierunku informatyka oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów.