studiamagisterskie.info
Płock, Polska

Zarządzanie

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-09-06
inne oceny
Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności do pracy na kierowniczych stanowiskach w organizacjach gospodarczych, handlowych i finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W programie studiów realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, nauk ilościowych, rachunkowości, prawa cywilnego, handlowego, pracy, teorii i metod nowoczesnego zarządzania różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz informatyka. Program studiów obejmuje również analizę finansową, teorię pieniądza i politykę pieniężną, ochronę środowiska, biznes plan, prognozowanie procesów gospodarczych, symulację strategii marketingowych, planowanie przestrzenne, itp.
Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzę specjalistyczną z różnorodnych dziedzin, pozwalającą na wykorzystanie jej w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów realizacji funkcji, procesów oraz działań w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.
Strona www uczelni: www.wlodkowic.pl

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014160
rok 2015105
rok 201688
rok 2017137
rok 201846
rok 201934
rok 202054
rok 202152
Liczba absolwentów
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20151,9%
absolwenci z roku 20164,5%
absolwenci z roku 20171,5%
absolwenci z roku 20180,0%
absolwenci z roku 20192,9%
absolwenci z roku 20201,9%
absolwenci z roku 20211,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,7%6,8%3,7%5,7%3,4%7,1%3,2%5,3%
w II roku5,4%4,8%2,3%5,2%4,5%8,6%2,2%
w III roku2,2%3,5%4,0%3,1%7,1%5,6%
w IV roku2,1%3,8%6,5%3,3%4,7%
w V roku2,3%2,7%5,0%2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,510,250,540,470,910,450,77
w II roku0,440,450,200,560,600,900,35
w III roku0,220,370,380,400,630,88
w IV roku0,270,470,630,450,46
w V roku0,400,330,530,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,053,91
absolwenci z roku 20152,073,77
absolwenci z roku 20160,961,72
absolwenci z roku 20170,952,32
absolwenci z roku 20181,051,79
absolwenci z roku 20194,003,59
absolwenci z roku 20201,021,78
absolwenci z roku 20210,520,63
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,0%79,4%9,4%
abs. z roku 201589,5%79,0%12,4%
abs. z roku 201693,2%85,2%6,8%
abs. z roku 201793,4%89,1%13,1%
abs. z roku 201893,5%87,0%4,3%
abs. z roku 201985,3%70,6%8,8%
abs. z roku 202096,3%94,4%0,0%
abs. z roku 202196,2%88,5%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca85,4%80,8%87,5%86,6%87,0%81,6%90,1%87,7%
umowa o pracę76,0%69,8%79,5%80,8%81,2%69,6%84,9%79,8%
samo­zatrudnienie8,5%10,3%5,8%8,4%2,7%8,8%0,0%7,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 806 zł3 142 zł3 432 zł4 051 zł3 367 zł4 182 zł5 214 zł5 377 zł
w II roku4 054 zł3 593 zł3 870 zł4 658 zł3 669 zł4 592 zł6 013 zł
w III roku4 391 zł3 856 zł4 186 zł5 171 zł4 077 zł5 227 zł
w IV roku4 694 zł4 379 zł4 424 zł5 564 zł4 995 zł
w V roku5 271 zł4 815 zł5 073 zł6 342 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 972 zł3 157 zł3 499 zł4 076 zł3 452 zł4 522 zł5 319 zł5 427 zł
w II roku4 059 zł3 570 zł3 998 zł4 542 zł3 817 zł5 091 zł5 942 zł
w III roku4 467 zł3 854 zł4 127 zł5 118 zł4 221 zł5 599 zł
w IV roku4 769 zł4 342 zł4 448 zł5 495 zł5 060 zł
w V roku5 213 zł4 710 zł5 093 zł6 263 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SWPW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,070,840,870,960,740,850,940,89
w II roku1,090,910,921,020,750,850,98
w III roku1,130,910,921,060,770,87
w IV roku1,130,970,911,050,85
w V roku1,181,010,971,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SWPW, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Polityka Prywatności