studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Lotnictwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-09-03
inne oceny
Studia II stopnia na stronie ASzWoj:
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-magisterskie

Poziom: II Stopnia

Język wykładowy: polski

Czas studiów: 2 lata

Forma studiów: Tryb niestacjonarny

Tytuł zawodowy: Magister

Dla kogo?
Absolwenci absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować na kierunku lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne.

Perspektywy zawodowe
Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje związane z branżą lotniczą, tj.: instytucje naukowe, instytucje i organizacje lotnicze, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę dotyczącą funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy i specjaliści na stanowiskach w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie, w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej i w europejskich organizacjach lotnictwa cywilnego.

Przykłady zawodów

Pełni nadzór operacyjny nad użytkowaniem statków powietrznych zgodnie z przepisami prawa lotniczego i procedurami organizacji lotniczej lub przewoźnika; wykonuje zadania w zakresie organizacji lotów, pracy załóg statków powietrznych itp.
Zapewnia kontrolę ruchu lotniczego na lotniskach niekontrolowanych (tzw. AFIS), na których nie funkcjonują służby kontroli ruchu lotniczego; wykonuje czynności informatora AFIS z zastosowaniem ustalonych procedur i instrukcji operacyjnych; współdziała z właściwymi służbami utrzymania i eksploatacji lotniska.
Kontroluje ruch lotniczy w określonych przestrzeniach odpowiedzialności; przyjmuje i przekazuje wszelkie informacje potrzebne do bezpiecznego przeprowadzenia operacji lotniczych.

Dodatkowe informacje

Lotnictwo
Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi (samoloty, śmigłowce, szybowce, balony i drony). Lotnictwo dzieli się na cywilne (transportowe, sportowe, gospodarczo-usługowe) i wojskowe.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201540
rok 201633
rok 201775
rok 201859
rok 201955
rok 202052
rok 202144
Liczba absolwentów
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201532,5%
absolwenci z roku 201618,2%
absolwenci z roku 201710,7%
absolwenci z roku 20188,5%
absolwenci z roku 201910,9%
absolwenci z roku 202019,2%
absolwenci z roku 20216,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,3%0,5%4,2%6,3%5,2%3,0%8,7%
w II roku0,8%0,0%1,5%4,6%3,2%1,6%
w III roku1,7%0,8%2,3%5,4%3,0%
w IV roku1,7%0,3%1,9%2,7%
w V roku2,3%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,910,060,731,271,330,492,46
w II roku0,060,000,220,770,590,26
w III roku0,110,130,410,851,03
w IV roku0,110,100,450,52
w V roku0,370,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20153,789,11
absolwenci z roku 20162,525,81
absolwenci z roku 20173,395,17
absolwenci z roku 20183,444,68
absolwenci z roku 20191,773,42
absolwenci z roku 20201,201,59
absolwenci z roku 20211,913,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201590,0%67,5%12,5%
abs. z roku 201693,9%81,8%6,1%
abs. z roku 201788,0%77,3%9,3%
abs. z roku 201888,1%78,0%6,8%
abs. z roku 201996,4%83,6%5,4%
abs. z roku 202094,2%82,7%9,6%
abs. z roku 202195,5%86,4%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca70,8%85,9%81,3%74,0%87,1%85,4%79,5%
umowa o pracę47,3%68,9%67,1%64,8%74,8%73,3%67,8%
samo­zatrudnienie7,5%3,3%7,2%5,5%2,7%8,0%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 933 zł3 480 zł4 612 zł4 634 zł4 561 zł5 858 zł4 849 zł
w II roku3 294 zł4 426 zł5 824 zł5 282 zł5 313 zł7 404 zł
w III roku3 987 zł4 935 zł6 400 zł5 370 zł6 601 zł
w IV roku4 781 zł5 671 zł6 033 zł6 462 zł
w V roku5 422 zł5 904 zł7 170 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 521 zł3 784 zł4 502 zł4 870 zł4 802 zł6 026 zł5 088 zł
w II roku3 858 zł4 575 zł5 774 zł5 438 zł5 326 zł7 368 zł
w III roku4 366 zł5 141 zł6 306 zł5 483 zł6 687 zł
w IV roku5 387 zł5 783 zł6 143 zł6 572 zł
w V roku5 983 zł6 192 zł7 012 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo - ASzWoj, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,720,720,990,920,850,970,77
w II roku0,750,891,160,980,891,13
w III roku0,810,951,190,931,01
w IV roku0,891,081,041,01
w V roku0,931,001,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ASzWoj, Lotnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
Informator dla kandydatów na studia
Polityka Prywatności