Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filologia rosyjska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-09-02
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ROSYJSKĄ?
Rosja to nie tylko kraj o bogatej historii i kulturze, ale także jedno z państw odgrywających bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Od kilku lat daje się zauważyć ogromne zainteresowanie szeroko pojętą rosyjskością, a dziś również wyraźne ożywienie w polsko-rosyjskich kontaktach politycznych i gospodarczych, co sprawia, że rusycyści są bardzo pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach, a także doskonałymi animatorami kultury, literatury i języka rosyjskiego.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ROSYJSKĄ NA UMK?
 • oferujemy bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego, rozwijający i pogłębiający wszystkie sprawności, tj. mówienie, pisanie, rozumienie, czytanie, tłumaczenie; umożliwia to podejmowanie wszelkich zadań językowych wynikających z działalności zawodowej, a także posługiwanie się językiem w różnych sytuacjach życiowych pozazawodowych (turystyka, kontakt z cudzoziemcami, słuchanie radia, czytanie prasy, oglądanie telewizji),
 • oferujemy zajęcia z języka biznesu w stopniu umożliwiającym sporządzanie korespondencji handlowej w języku rosyjskim, tłumaczenie oficjalnych, handlowych dokumentów z języka rosyjskiego i na rosyjski,
 • z myślą o przyszłych tłumaczach przygotowaliśmy ofertę programową, obejmującą zarówno zagadnienia z zakresu tłumaczenia pisemnego, jak i ustnego, a także dotyczące organizacji warsztatu pracy tłumacza,
 • wśród kadry naukowej są nie tylko cenieni polscy wykładowcy, ale także native speakerzy,
 • program studiów ukierunkowany został na zdobycie przez studentów wiedzy o współczesnej Rosji, jej zróżnicowaniu kulturowym, literackim, językowym, zmianach zachodzących w obyczajowości, w sferze społeczno-politycznej, gospodarczej,
 • absolwenci otrzymują gruntowną i wszechstronną wiedzę w dziedzinie bezpośrednio wiążącej się z tematyką wybranego przez nich seminarium magisterskiego (językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka, rosjoznawstwo), co w połączeniu ze sprawnościami językowymi daje niezbędne podstawy do podjęcia studiów doktoranckich,
 • studenci rusycystyki mają możliwość wyjazdów zagranicznych i odbywania studiów semestralnych w Rosji (Kaliningrad, Moskwa), a także w innych krajach europejskich w ramach programu ERASMUS,
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • stwarzamy też studentom możliwość rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w działalności Koła Naukowego Rosjoznawców; działa ono obecnie w trzech sekcjach: filmoznawczej, staroobrzędowców i kulturoznawczej,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
Absolwent filologii rosyjskiej UMK może pracować m.in. jako:
 • nauczyciel języka rosyjskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt politycznych, gospodarczych w kraju i za granicą, pilot wycieczek, wydawca, edytor,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, mających kontakty biznesowe, turystyczne czy kulturalne z firmami lub instytucjami z terenu Federacji Rosyjskiej,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka rosyjskiego.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.
Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności