państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filologia bałkańska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-09-02
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ?
Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ NA UMK?
 • oferujemy dwie specjalizacje: translatoryczną i kulturoznawczą,
 • proponujemy modułowy system studiów, dostosowany do znajomości wybranych języków bałkańskich na odpowiednim poziomie, a także dający możliwość indywidualnego kreowania programów studiów,
 • jest to jedyna filologia bałkańska w Polsce i tylko na UMK można uzyskać potwierdzoną dyplomem magistra znajomość języka albańskiego,
 • jest to jedyna filologia bałkańska oferująca w ramach specjalizacji translatorskiej zajęcia w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (m. in. w dziedzinie prawa, turystyki, ekonomii, itd.) z wybranych języków bałkańskich, przygotowująca do państwowego egzaminu z tłumacza przysięgłego,
 • ciekawy program studiów obejmuje m.in. historię i współczesność krajów bałkańskich, a także wiedzę o ich literaturze i kulturze, a przede wszystkim ekspercką wiedzę w zakresie tłumaczenia z i na wybrane języki bałkańskie,
 • studenci mają możliwość gruntownego opanowania języka chorwackiego, serbskiego, bułgarskiego i albańskiego,
 • studenci mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS),
 • istnieje również możliwość studiowania przez pewien czas w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wśród wykładowców są nie tylko cenieni polscy, ale także zagraniczni specjaliści,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent filologii bałkańskiej UMK może pracować m.in. jako:
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej, a także może przystąpić do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych (już kilku naszych absolwentów pracuje w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie),
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce czy biznesie),
 • pracownik czy wolontariusz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
 • a także może starać się o przyjęcie na studia doktoranckie (III stopnia).
To tylko niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii bałkańskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak i prowadzenia działalności na własną rękę.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201514
rok 201710
Liczba absolwentów
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201514,3%
absolwenci z roku 201720,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2017
w I roku6,0%9,2%
w II roku0,6%
w III roku1,8%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2017
w I roku0,602,23
w II roku0,10
w III roku0,29
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20152,083,17
absolwenci z roku 20174,294,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201592,9%85,7%14,3%
abs. z roku 201770,0%60,0%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2017
jakakolwiek praca81,0%48,3%
umowa o pracę67,3%40,0%
samo­zatrudnienie12,5%0,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku2 364 zł2 960 zł
w II roku2 931 zł
w III roku3 447 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku2 515 zł2 915 zł
w II roku3 029 zł
w III roku3 392 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia bałkańska - UMK, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2017
w I roku0,620,71
w II roku0,74
w III roku0,82
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Filologia bałkańska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności