studiamagisterskie.info
Białystok, Polska

Historia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-04-22
inne oceny
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia
Zakres (ścieżki, specjalności):

Przykłady zawodów

Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Dodatkowe informacje

Historia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Każdy dąży do tego samego, mimo to wiele jest wersji historii.
Autor: Sulejman Wspaniały, cyt. za: Jerzy S. Łątka, Sulejman II Wspaniały, Warszawa 2004.
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201426
rok 201532
rok 201625
rok 201726
rok 201817
rok 201932
rok 202029
rok 202115
Liczba absolwentów
UwB, Historia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201525,0%
absolwenci z roku 201636,0%
absolwenci z roku 201730,8%
absolwenci z roku 201829,4%
absolwenci z roku 201921,9%
absolwenci z roku 202024,1%
absolwenci z roku 202113,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku20,8%23,4%10,3%17,0%9,3%13,3%9,2%6,7%
w II roku10,9%14,6%11,0%3,5%14,2%7,6%6,0%
w III roku5,1%12,5%7,7%4,2%19,6%3,6%
w IV roku0,3%10,2%0,7%3,5%22,1%
w V roku1,9%7,3%1,3%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,622,021,192,381,542,301,390,95
w II roku0,891,431,160,571,941,140,83
w III roku0,581,360,770,732,200,58
w IV roku0,041,300,120,552,18
w V roku0,311,020,190,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,3916,00
absolwenci z roku 20156,9711,67
absolwenci z roku 201610,2118,33
absolwenci z roku 20178,1610,88
absolwenci z roku 20182,863,08
absolwenci z roku 20194,588,07
absolwenci z roku 20203,366,64
absolwenci z roku 20216,506,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UwB, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UwB, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,5%34,6%3,8%
abs. z roku 201575,0%56,2%0,0%
abs. z roku 201668,0%44,0%0,0%
abs. z roku 201761,5%53,8%0,0%
abs. z roku 201876,5%64,7%0,0%
abs. z roku 201987,5%65,6%0,0%
abs. z roku 202072,4%55,2%0,0%
abs. z roku 202173,3%60,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca39,7%44,3%47,3%51,0%58,3%68,8%58,3%41,1%
umowa o pracę23,4%30,5%29,0%33,3%51,5%53,4%39,4%34,4%
samo­zatrudnienie1,6%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UwB, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 281 zł1 387 zł2 220 zł1 971 zł2 508 zł3 311 zł3 323 zł2 769 zł
w II roku1 646 zł1 870 zł2 936 zł2 478 zł3 536 zł3 615 zł4 104 zł
w III roku2 353 zł2 445 zł3 128 zł2 951 zł3 467 zł4 524 zł
w IV roku3 015 zł3 168 zł3 647 zł3 317 zł4 430 zł
w V roku3 456 zł3 794 zł4 160 zł3 893 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UwB, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 720 zł1 631 zł2 874 zł2 404 zł2 700 zł4 078 zł3 451 zł3 188 zł
w II roku1 785 zł1 850 zł3 286 zł2 564 zł3 736 zł4 012 zł4 397 zł
w III roku2 488 zł2 421 zł3 595 zł3 022 zł3 863 zł4 817 zł
w IV roku3 168 zł3 092 zł3 734 zł3 417 zł4 436 zł
w V roku3 541 zł3 835 zł4 187 zł4 006 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UwB, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UwB, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,360,370,560,460,570,690,620,48
w II roku0,440,480,700,540,730,690,69
w III roku0,610,590,700,600,660,78
w IV roku0,740,710,750,610,76
w V roku0,790,790,780,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UwB, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UwB, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UwB:
whism.uwb.edu.pl/kandydat/historia

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

Polityka Prywatności