studiamagisterskie.info
Łódź, Polska

Grafika

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-09-02
inne oceny
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Studia na kierunku Grafika uczą podstaw warsztatu grafika z uwzględnieniem nowych mediów.

W specjalistycznym kształceniu student zdobywa umiejętność projektowania typografii, systemów komunikacji wizualnej, identyfikacji graficznej i grafiki wydawniczej oraz przygotowania kompleksowych projektów wizualnych. W czasie nauki student opanowuje w praktyce umiejętność posługiwania się graficznymi programami komputerowymi, zdobywa wiedzę potrzebną do realizacji projektu w różnych mediach komercyjnych. Zapewniamy dostęp do najnowszej technologii Adobe Creative Cloud i możliwość korzystania z programu Adobe CS6.

Studenci już w czasie nauki mają niepowtarzalną okazję prezentacji swojego dorobku na wystawach indywidualnych i grupowych w AHEart, galerii działającej przy AHE w Łodzi. Ich prace biorą także udział w wystawach i konkursach w kraju i za granicą.

Przykłady zawodów

Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Dodatkowe informacje

Grafika - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki, pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent powinien posiadać poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Powinien umieć analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych. Powinien być przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w: wydawnictwach; telewizji; agencjach graficznych; galeriach sztuki; instytucjach wystawienniczych; instytucjach kulturalno-oświatowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201911
rok 202013
rok 202114
Liczba absolwentów
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20190,0%
absolwenci z roku 20207,7%
absolwenci z roku 20217,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,3%5,8%1,2%
w II roku0,0%0,0%
w III roku0,8%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,590,870,21
w II roku0,000,00
w III roku0,10
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20191,404,25
absolwenci z roku 20203,363,22
absolwenci z roku 20210,730,22
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201945,5%36,4%18,2%
abs. z roku 202076,9%61,5%15,4%
abs. z roku 202178,6%64,3%28,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca41,7%67,3%70,2%
umowa o pracę25,0%57,1%56,5%
samo­zatrudnienie16,7%10,3%20,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 459 zł5 243 zł5 602 zł
w II roku5 292 zł4 815 zł
w III roku6 698 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 712 zł5 173 zł6 277 zł
w II roku5 292 zł4 836 zł
w III roku6 698 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia II stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,710,960,89
w II roku1,020,80
w III roku1,17
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/grafika

Polityka Prywatności