Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Transport

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Zajęcia realizowane na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbywać się będą w formie studiów dualnych dla wybranych specjalności. Jest to nowatorska metoda realizowana jedynie przez kilka Uczelni w Polsce. Dualność oznacza łączenie zajęć realizowanych w Uczelni z zajęciami realizowanymi w specjalistycznych, branżowych zakładach pracy (np. PKP Cargo, DB Schenker, Euroterminal Sławków), z którymi Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawarła stosowane porozumienia. Ponadto w ramach programu studiów przewidziane są liczne praktyki i staże, organizowane w partnerskich zakładach pracy, które w znacznym stopniu ułatwią pozyskanie zatrudnienia po ukończeniu studiów. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość uzyskania licznych certyfikatów branżowych, potwierdzających uzyskane kompetencje i uprawnienia państwowe. Zajęcia prowadzone będą przez najwyższej klasy dydaktyków w zakresie transportu szynowego oraz przez najlepszych specjalistów z branży, pracujących w przedsiębiorstwach transportu szynowego.

Przykłady zawodów

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.

Dodatkowe informacje

Transport - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu a w szczególności: inżynierii środków transportowych; inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwenci przygotowani są do: twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego; współpracy z ludźmi; kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu; twórczej pracy w placówkach dydaktycznych i badawczych transportu oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności