studiamagisterskie.info
Dąbrowa Górnicza, Polska

Transport

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-04-07
inne oceny
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html
Studia II stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-ii-stopnia
Zajęcia realizowane na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbywać się będą w formie studiów dualnych dla wybranych specjalności. Jest to nowatorska metoda realizowana jedynie przez kilka Uczelni w Polsce. Dualność oznacza łączenie zajęć realizowanych w Uczelni z zajęciami realizowanymi w specjalistycznych, branżowych zakładach pracy (np. PKP Cargo, DB Schenker, Euroterminal Sławków), z którymi Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawarła stosowane porozumienia. Ponadto w ramach programu studiów przewidziane są liczne praktyki i staże, organizowane w partnerskich zakładach pracy, które w znacznym stopniu ułatwią pozyskanie zatrudnienia po ukończeniu studiów. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość uzyskania licznych certyfikatów branżowych, potwierdzających uzyskane kompetencje i uprawnienia państwowe. Zajęcia prowadzone będą przez najwyższej klasy dydaktyków w zakresie transportu szynowego oraz przez najlepszych specjalistów z branży, pracujących w przedsiębiorstwach transportu szynowego.

Przykłady zawodów

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html

Dodatkowe informacje

Transport - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu a w szczególności: inżynierii środków transportowych; inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwenci przygotowani są do: twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego; współpracy z ludźmi; kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu; twórczej pracy w placówkach dydaktycznych i badawczych transportu oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201833
rok 201930
rok 202019
rok 202123
Liczba absolwentów
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20182,1%
absolwenci z roku 20193,3%
absolwenci z roku 20200,0%
absolwenci z roku 20210,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,2%0,0%0,4%2,9%
w II roku0,3%0,0%0,0%
w III roku0,6%0,0%
w IV roku0,6%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,000,040,49
w II roku0,070,000,00
w III roku0,090,00
w IV roku0,12
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20183,923,95
absolwenci z roku 20190,461,11
absolwenci z roku 20200,110,12
absolwenci z roku 20210,861,86
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201881,5%77,8%3,7%
abs. z roku 201993,3%86,7%10,0%
abs. z roku 202094,7%89,5%15,8%
abs. z roku 202195,7%87,0%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca79,1%87,8%94,3%89,5%
umowa o pracę75,1%81,1%84,2%79,0%
samo­zatrudnienie3,7%6,9%11,8%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku5 064 zł5 173 zł5 409 zł5 542 zł
w II roku5 528 zł5 775 zł7 998 zł
w III roku6 706 zł6 641 zł
w IV roku7 822 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku5 188 zł4 773 zł5 100 zł5 428 zł
w II roku5 917 zł5 386 zł7 671 zł
w III roku6 239 zł6 127 zł
w IV roku7 379 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - Akademia WSB, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,071,030,990,97
w II roku1,111,071,28
w III roku1,241,12
w IV roku1,32
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Transport (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/transport-studia-ii-stopnia.html

Kontakt:

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295-93-00
Polityka Prywatności