studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Historia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia drugiego stopnia na kierunku historia składają się z trzech modułów (części): ogólnohistorycznego, specjalnościowego i praktycznego. Moduł ogólnohistoryczny jest obligatoryjny dla wszystkich studentów kierunku historia. Moduł specjalnościowy wybierany jest w trakcie rekrutacji na studia. Moduł praktyczny wybierany jest na pierwszym roku studiów: jeden spośród zaproponowanych w bieżącym roku akademickim.

Przykłady zawodów

Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Dodatkowe informacje

Historia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Kto mówi o historii, jest zawsze bezpieczny.
Przeciwko niemu świadczyć nie wstaną umarli.
Jakie zapragniesz możesz przypisać im czyny,
Ich odpowiedzią zawsze będzie milczenie.
Z głębi nocy wynurza się ich pusta twarz.
Nadasz jej takie rysy jakich ci potrzeba.
Dumny z władzy nad ludźmi dawno minionymi
Zmieniaj przeszłość na własne, lepsze podobieństwo.
Autor: Czesław Miłosz, Dziecię Europy, 1946.
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201432
rok 201540
rok 201613
rok 201717
rok 201910
rok 202013
Liczba absolwentów
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201542,5%
absolwenci z roku 201638,5%
absolwenci z roku 201752,9%
absolwenci z roku 201940,0%
absolwenci z roku 202038,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku18,8%13,5%16,0%11,3%1,7%12,8%
w II roku11,4%10,2%9,6%4,9%7,5%5,8%
w III roku2,3%3,1%17,3%0,0%6,7%
w IV roku3,3%2,9%5,8%2,9%
w V roku1,0%1,2%8,3%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku2,001,552,571,870,252,78
w II roku1,811,551,620,901,341,95
w III roku0,550,433,670,002,31
w IV roku0,760,501,330,43
w V roku0,150,241,560,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,8817,91
absolwenci z roku 20157,2215,28
absolwenci z roku 201610,5417,33
absolwenci z roku 20177,1812,43
absolwenci z roku 20196,887,00
absolwenci z roku 20204,009,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201473,8%45,6%0,0%
abs. z roku 201575,0%55,0%5,0%
abs. z roku 201684,6%38,5%0,0%
abs. z roku 201776,5%47,1%0,0%
abs. z roku 201970,0%40,0%0,0%
abs. z roku 202076,9%46,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca48,4%49,6%52,6%60,8%29,2%57,7%
umowa o pracę31,6%32,7%26,9%38,7%22,5%32,1%
samo­zatrudnienie0,0%3,5%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku1 238 zł1 600 zł1 624 zł1 621 zł2 299 zł2 225 zł
w II roku1 657 zł2 217 zł2 407 zł2 332 zł2 007 zł3 470 zł
w III roku2 452 zł2 949 zł2 974 zł2 987 zł2 861 zł
w IV roku3 108 zł3 353 zł3 121 zł2 963 zł
w V roku3 399 zł4 173 zł3 423 zł3 650 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku1 876 zł1 823 zł3 122 zł2 326 zł3 138 zł2 703 zł
w II roku2 100 zł2 567 zł3 322 zł2 688 zł2 880 zł3 594 zł
w III roku2 640 zł3 151 zł2 874 zł3 609 zł3 351 zł
w IV roku2 917 zł3 501 zł3 455 zł3 885 zł
w V roku3 632 zł4 113 zł3 571 zł4 129 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UPJP2, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,330,430,410,370,450,42
w II roku0,430,550,560,480,330,58
w III roku0,580,680,660,560,42
w IV roku0,690,730,600,50
w V roku0,720,790,580,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Historia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. Polacy 519 323 359
Foreigners: +48 12 88 98 617
Polityka Prywatności