Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Praca socjalna

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW II STOPNIA PRACA SOCJALNA
  • Program studiów na kierunku praca socjalna poszerza standardowe wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szeroką wizję chrześcijańską człowieka oraz pracy dla jego dobra. Tym samym następuje ubogacenie, które nie ma jednak wymiaru konfesyjnego, jako że nie narzuca tej wizji, ani też nie zmusza do deklaracji wyznaniowych. Dzięki tej ofercie programowej absolwent proponowanego kierunku będzie miał szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych.
  • Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze przemyślanej praktyki. Oferta środowiska krakowskiego (nawet szerzej: małopolskiego) w tym względzie jest bardzo bogata: zwłaszcza struktury Caritas, ośrodków pomocy rodzinie, pracy z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, starszymi i chorymi, z ofiarami przemocy w rodzinie. Z tej oferty zamierzamy w sposób pełny korzystać, tak konstruując program praktyk, by student mógł się rzeczywiście zapoznać z jak największą liczbą instytucji i form działalności socjalnej. Dobre kontakty i dotychczasowa współpraca z tymi instytucjami stwarzają ku temu racjonalne przesłanki.
  • Celem studiów jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności socjalnej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze. Również zorganizowana działalność Kościoła w tej dziedzinie, zwłaszcza charytatywna, nabiera dynamiki i angażuje coraz więcej ludzi, od których jednak w coraz większym stopniu oczekuje się specjalistycznego przygotowania i ukształtowanej osobowości. Stwarza to przesłanki do liczenia się ze wzrostem zatrudnienia, a tym samym do znalezienia pracy dla absolwentów tego kierunku. Poszerzenie oferty studiów jest zatem odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie i pojawiające się wyzwania.
Praca socjalna
Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
Polityka Prywatności