studiamagisterskie.info
Wrocław, Polska

Etnologia i antropologia kulturowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Na studia drugiego stopnia etnologii i antropologii kulturowej przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia etnologii lub etnologii i antropologii kulturowej na podstawie rankingu ocen na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Przykłady zawodów

Bada zmienność cech biologicznych człowieka w czasie i w przestrzeni oraz wpływ, jaki na ową zmienność wywierają czynniki genetyczne, środowiska naturalnego i społeczno-kulturowego.

Dodatkowe informacje

Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Antropologia kulturowa
Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
Etnologia
Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201621
rok 201722
rok 201816
rok 201911
Liczba absolwentów
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201623,8%
absolwenci z roku 201713,6%
absolwenci z roku 201825,0%
absolwenci z roku 20199,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku23,6%7,1%1,5%8,9%15,9%
w II roku15,3%1,2%0,0%7,8%9,8%
w III roku1,4%0,8%1,5%3,6%3,0%
w IV roku9,7%0,0%3,8%1,6%
w V roku6,2%1,2%4,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,291,540,233,295,23
w II roku2,030,430,001,552,36
w III roku0,500,400,280,310,36
w IV roku0,800,000,800,28
w V roku0,700,352,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,6714,55
absolwenci z roku 20165,209,82
absolwenci z roku 20172,506,63
absolwenci z roku 20185,579,08
absolwenci z roku 20196,229,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201475,0%58,3%0,0%
abs. z roku 201690,5%66,7%4,8%
abs. z roku 201786,4%72,7%13,6%
abs. z roku 201881,2%43,8%0,0%
abs. z roku 201972,7%54,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca29,2%67,1%74,2%52,1%43,2%
umowa o pracę22,9%39,3%54,5%27,1%28,0%
samo­zatrudnienie0,0%4,4%8,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 312 zł1 774 zł2 620 zł2 372 zł1 630 zł
w II roku2 141 zł2 408 zł2 949 zł2 698 zł2 523 zł
w III roku2 654 zł2 595 zł3 569 zł3 595 zł3 319 zł
w IV roku3 063 zł2 995 zł3 740 zł4 400 zł
w V roku3 249 zł2 928 zł4 830 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 333 zł2 145 zł2 838 zł3 177 zł2 327 zł
w II roku2 404 zł2 889 zł3 180 zł2 856 zł2 944 zł
w III roku2 696 zł3 004 zł3 639 zł3 793 zł3 565 zł
w IV roku3 174 zł3 468 zł4 336 zł4 536 zł
w V roku3 700 zł3 205 zł4 961 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,330,410,560,540,31
w II roku0,540,530,590,530,43
w III roku0,630,510,670,670,52
w IV roku0,710,550,640,77
w V roku0,680,500,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności