studiamagisterskie.info
Wrocław, Polska

Geologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-12-07
inne oceny
Magister geologii jest specjalistą, który w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jest przygotowany do samodzielnej pracy. Potrafi kierować zespołem i posiada przygotowanie do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych i ochroną oraz kształtowaniem środowiska.

Posługuje się standardowym i specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, ze szczególnym uwzględnieniem metod modelowania numerycznego oraz oprogramowania GIS. Jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak również podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz pracy badawczej.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania podstawowe dotyczące budowy, własności i historii Ziemi, procesów zachodzących w jej wnętrzu i na powierzchni powodujących jej przeobrażenia lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tego zakresu w takich dziedzinach, jak: wydobycie surowców naturalnych, wykorzystanie wód, inżynieria lądowa i wodna, ochrona środowiska itp.
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Dodatkowe informacje

Geologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci powinni umieć posługiwać się samodzielnie wiedzą geologiczną. Powinni posiadać umiejętności kierowania zespołami oraz wykazywania inicjatywy twórczej. Powinni być przygotowani do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych oraz ochroną i kształtowaniem środowiska. Powinni być przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej.
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201434
rok 201529
rok 201633
rok 201746
rok 201838
rok 201931
rok 202021
rok 202120
rok 202217
Liczba absolwentów
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201534,5%
absolwenci z roku 201618,2%
absolwenci z roku 201726,1%
absolwenci z roku 201828,9%
absolwenci z roku 201922,6%
absolwenci z roku 202028,6%
absolwenci z roku 202135,0%
absolwenci z roku 202211,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku13,7%14,7%14,9%8,2%7,7%7,0%9,9%9,2%6,9%
w II roku5,4%4,9%7,3%3,4%2,6%4,8%4,4%4,6%
w III roku3,4%3,2%8,6%4,3%0,7%0,8%5,2%
w IV roku3,7%0,9%4,3%4,2%0,4%0,5%
w V roku2,0%0,9%5,6%1,4%0,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,621,682,731,731,781,541,932,801,13
w II roku0,840,741,361,110,961,670,811,54
w III roku0,370,672,871,130,270,271,32
w IV roku0,740,150,831,070,030,10
w V roku0,410,161,270,240,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,4515,93
absolwenci z roku 20156,279,96
absolwenci z roku 20164,887,29
absolwenci z roku 20175,919,27
absolwenci z roku 20184,567,26
absolwenci z roku 20193,173,79
absolwenci z roku 20204,818,74
absolwenci z roku 20214,295,93
absolwenci z roku 20222,252,10
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,4%47,1%14,7%
abs. z roku 201575,9%48,3%0,0%
abs. z roku 201690,9%78,8%6,1%
abs. z roku 201782,6%67,4%2,2%
abs. z roku 201886,8%73,7%7,9%
abs. z roku 201990,3%83,9%3,2%
abs. z roku 202085,7%71,4%0,0%
abs. z roku 202180,0%65,0%0,0%
abs. z roku 202270,6%58,8%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca56,6%50,6%71,5%62,7%69,1%72,6%73,8%59,6%57,8%
umowa o pracę28,9%32,5%50,3%46,9%54,8%65,1%54,8%45,8%46,6%
samo­zatrudnienie10,0%0,0%5,8%0,7%7,2%3,2%0,0%0,0%7,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 680 zł1 806 zł2 175 zł2 317 zł3 013 zł3 255 zł2 922 zł3 277 zł3 761 zł
w II roku2 467 zł2 495 zł3 002 zł3 632 zł3 672 zł4 275 zł4 246 zł3 816 zł
w III roku2 914 zł3 160 zł3 624 zł4 123 zł4 240 zł5 301 zł5 160 zł
w IV roku3 705 zł3 925 zł4 137 zł4 966 zł5 180 zł6 339 zł
w V roku4 269 zł4 344 zł4 626 zł5 539 zł6 088 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 013 zł2 336 zł2 186 zł2 649 zł3 366 zł3 399 zł3 249 zł3 834 zł4 035 zł
w II roku2 602 zł2 782 zł3 117 zł3 729 zł3 865 zł4 238 zł4 538 zł4 412 zł
w III roku2 904 zł3 574 zł3 840 zł4 260 zł4 401 zł5 445 zł5 820 zł
w IV roku3 683 zł4 270 zł4 312 zł4 972 zł5 472 zł7 148 zł
w V roku4 149 zł4 539 zł4 690 zł5 592 zł6 359 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,440,500,520,630,620,530,540,58
w II roku0,590,570,660,760,700,730,700,56
w III roku0,650,650,720,790,750,800,75
w IV roku0,750,770,790,870,820,84
w V roku0,820,810,810,860,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Geologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności