państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena wyróżniająca, data: 2007-10-04
inne oceny
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
To studia dla wszystkich, którzy interesują się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie, chcieliby sprawnie poruszać się w gąszczu informacji i wiedzy, pracować jako brokerzy i menedżerowie informacji, prowadzić działalność wydawniczą, zostać wykwalifikowanymi bibliotekarzami, biblioterapeutami lub animatorami kultury. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, a także dogłębnie poznasz świat książki i informacji. Swoją wiedzę poszerzysz o przedmioty ogólnokształcące m.in. wiedzę o kulturze, logikę, naukoznawstwo. Umożliwimy Ci także zdobycie kwalifikacji pedagogicznych, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół oraz w bibliotekach pedagogicznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszelkiego typu centrach informacji (biznesowej, turystycznej, prawnej, medycznej, bibliograficznej), wydawnictwach, mediatekach, bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych), księgarniach, domach kultury, wszędzie tam, gdzie niezbędna jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi.

Przykłady zawodów

Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne za pomocą metod, form i środków dostosowanych do typu biblioteki oraz potrzeb jej użytkowników; zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa.

Dodatkowe informacje

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz znajomość metod badawczych pozwalających na rozwiązywanie problemów naukowych, a także umiejętności zapewniające radzenie sobie z problemami zawodowymi i podejmowanie decyzji również w sytuacjach niestandardowych. Absolwent powinien zdobyć specjalizację o charakterze teoretyczno-profesjonalnym związaną z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, dostosowaną do kryteriów, potrzeb i możliwości środowiska regionalnego, w którym działa jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Informacja
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
informacja naukowa
Informacja naukowa – termin odnoszący się do:
Informacja
Nie wierzę w niezdementowane informacje.
Autor: Aleksander Gorczakow
Informacja
Człowiek jest atakowany coraz większą ilością informacji, które mają coraz mniejsze dla niego znaczenie.
Autor: Andrzej Majewski
Informacja
Przeczytanie tego komunikatu jest równoznaczne zaprzeczeniu jego istnienia i wyrażeniu na niego zgody.
Autor: Gary Shteyngart, Supersmutna i prawdziwa historia miłosna, przeł. Jerzy Korpanty, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2011.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201443
rok 201541
rok 201628
rok 201724
Liczba absolwentów
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20149,3%
absolwenci z roku 201512,2%
absolwenci z roku 201621,4%
absolwenci z roku 20174,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku11,6%6,9%5,4%2,8%
w II roku8,9%7,3%4,8%
w III roku5,0%7,2%
w IV roku4,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,661,470,940,34
w II roku1,051,870,83
w III roku0,631,90
w IV roku0,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,386,56
absolwenci z roku 20154,155,86
absolwenci z roku 20162,222,92
absolwenci z roku 20171,562,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201481,4%69,8%2,3%
abs. z roku 201587,8%68,3%0,0%
abs. z roku 201692,9%89,3%0,0%
abs. z roku 201791,7%87,5%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca64,6%70,8%81,0%78,3%
umowa o pracę53,5%57,7%72,0%69,9%
samo­zatrudnienie2,3%0,0%0,0%6,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 115 zł2 181 zł2 388 zł2 882 zł
w II roku2 456 zł2 514 zł2 603 zł
w III roku2 731 zł2 630 zł
w IV roku2 990 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 234 zł2 579 zł2 551 zł2 891 zł
w II roku2 570 zł2 751 zł2 672 zł
w III roku2 731 zł2 789 zł
w IV roku3 051 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UWr, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,560,570,580,68
w II roku0,610,630,60
w III roku0,640,62
w IV roku0,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UWr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności