Toruń, Polska

Ochrona dóbr kultury

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-09-17
inne oceny
Opis kierunku na stronie uczelni: www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki humanistyczne

Kierunek ochrona dóbr kultury należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o sztuce. Przedmiotem studiów są zabytki, rozumiane jako świadome wytwory działalności człowieka (w jej różnych aspektach – artystycznej, technicznej, koncepcyjnej), posiadające kulturową doniosłość (kulturotwórcze) i składające się na materialne dziedzictwa kulturowego.
O charakterze dydaktyki prowadzonej na kierunku, decyduje w pierwszej kolejności zadanie przygotowania studentów do interpretacji tego zróżnicowanego dziedzictwa (przy użyciu różnych metod) –opis jego składników, uchwycenie przyczyn ich zaistnienia oraz ocena ich celowości i wartości w aspekcie historycznym, artystycznym, kulturowym. Interdyscyplinarny trzon kształcenia kierunkowego stanowią więc na studiach uzupełniających przedmioty humanistyczne [H] w obszarze dyscyplin: historia sztuki (doktryny i teorie artystyczne), nauki o sztuce (koncepcje ochrony dóbr kultury), nauki filozoficzne (estetyka) oraz przedmioty z obszaru nauk społecznych [S] (antropologia, prawodawstwo w ochronie dóbr kultury).
W odróżnieniu od studiów pierwszego stopnia na kierunku ODK, o specyfice kształcenia i sylwetce absolwenta na studiach uzupełniających przesądza kształcenie w ramach oferowanych specjalności: „Konserwatorstwo” (skupione na problemie rozpoznania i zachowania szeroko pojętego dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego) oraz „Zabytkoznawstwo i muzealnictwo” (skupione na szczegółowym rozpoznaniu oraz sposobach zachowania i upowszechniania tzw. dziedzictwa ruchomego). W ramach kształcenia specjalnościowego następuje poszerzenie, pogłębienie i uszczegółowienie wiedzy, uzyskanej na studiach pierwszego stopnia a także – ukierunkowanie zawodowe. Specjalności te kształtują więc pełen profil absolwenta: jego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Dodatkowe informacje

Ochrona dóbr kultury - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację – poprzez odwoływanie się do utrwalonych metod badawczych – zjawisk z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Powinien umieć: dostrzegać i opisywać związki między różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę; interpretować współczesne zjawiska społeczne związane z dziedzictwem kulturowym; orientować się w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury; pracować w zespole oraz samodzielnie rozwiązywać problemy – również w niestandardowych sytuacjach; wydawać opinie dotyczące ochrony zabytków kultury; rozwiązywać problemy z zakresu ochrony zabytków oraz kreować sprzyjające ochronie zabytków zachowania społeczne.
Ochrona
ochrona, jako opieka

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201430
rok 201518
rok 201631
rok 201729
Liczba absolwentów
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201430,0%
absolwenci z roku 201516,7%
absolwenci z roku 201635,5%
absolwenci z roku 201734,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku13,1%20,4%9,1%6,7%
w II roku8,3%9,3%0,6%
w III roku5,0%8,0%
w IV roku2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,941,821,211,51
w II roku0,611,360,08
w III roku0,461,51
w IV roku0,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,118,08
absolwenci z roku 20156,3510,53
absolwenci z roku 20163,505,30
absolwenci z roku 20171,953,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%73,3%0,0%
abs. z roku 201583,3%44,4%0,0%
abs. z roku 201680,6%54,8%9,7%
abs. z roku 201775,9%58,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca66,1%56,0%60,5%60,0%
umowa o pracę52,2%25,0%39,2%44,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%7,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 254 zł1 265 zł1 944 zł2 042 zł
w II roku2 608 zł2 328 zł2 443 zł
w III roku3 220 zł3 205 zł
w IV roku3 749 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 368 zł1 687 zł2 464 zł2 437 zł
w II roku2 649 zł2 628 zł2 663 zł
w III roku3 244 zł3 330 zł
w IV roku3 922 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,620,330,470,47
w II roku0,710,580,55
w III roku0,810,73
w IV roku0,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności