Toruń, Polska

Kulturoznawstwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-03-25
inne oceny
Opis kierunku na stronie uczelni: www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO?
Studia kulturoznawcze mają dostarczyć absolwentowi zarówno ogólnej wiedzy z zakresu historii, antropologii i socjologii kultury, jak i głębokiej, konkretnej wiedzy na temat kultury artystycznej, sztuk (literatury, sztuk plastycznych, teatru i filmu) i wzajemnych relacji, jakie między tymi sztukami zachodzą. Problematyka korespondencji sztuk będzie spajać cały proces edukacji i określać profil absolwenta. Absolwent powinien posiadać wysoki poziom wykształcenia ogólnohumanistycznego (w tym dobrą orientację w zakresie dotyczącym mechanizmów funkcjonowania kultury), a także szczególną wiedzę i umiejętności pozwalające mu na samodzielne, twórcze rozumienie sztuki i kultury artystycznej oraz powiązań istniejących między poszczególnymi dyscyplinami sztuki.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO NA UMK?
Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Literatury Polskiej - instytucji badawczej o bogatych tradycjach i dorobku naukowym. W gronie wykładowców są znakomici teoretycy i historycy literatury, badacze dramatu teatru, filmu oraz rozmaitych zjawisk kulturowych. W ramach studiów możliwe są wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), istnieje także możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST). Studia ułatwiają bogate zbiory biblioteczne.
CO PO STUDIACH?
Studia przygotowują absolwenta do podejmowania działań w takich dziedzinach jak: organizacja życia kulturalnego (twórca, animator kultury, instruktor), edukacja kulturalna i popularyzacja kultury (krytyk, nauczyciel), zarządzanie instytucjami kulturalnymi (menadżer).Ukończenie studiów kulturoznawczych umożliwia więc podjęcie pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz wszelkich instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe).

Dodatkowe informacje

Kulturoznawstwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent winien posiadać gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Powinien umieć dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Powinien posiadać wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201517
rok 201619
rok 201726
Liczba absolwentów
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201431,2%
absolwenci z roku 201535,3%
absolwenci z roku 201642,1%
absolwenci z roku 201730,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku15,6%6,9%21,5%8,9%
w II roku6,8%1,5%6,6%
w III roku1,0%4,9%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,970,802,190,85
w II roku0,570,200,86
w III roku0,220,69
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,009,33
absolwenci z roku 20156,886,83
absolwenci z roku 20166,318,80
absolwenci z roku 20172,724,27
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201468,8%62,5%0,0%
abs. z roku 201576,5%52,9%5,9%
abs. z roku 201673,7%31,6%10,5%
abs. z roku 201788,5%76,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca38,5%48,5%37,7%72,7%
umowa o pracę32,3%35,8%24,1%55,3%
samo­zatrudnienie0,0%5,9%2,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 283 zł1 573 zł1 767 zł2 126 zł
w II roku2 059 zł2 089 zł2 269 zł
w III roku2 569 zł2 502 zł
w IV roku3 081 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 374 zł2 006 zł3 037 zł2 467 zł
w II roku2 171 zł2 503 zł2 918 zł
w III roku2 590 zł2 864 zł
w IV roku3 079 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,370,410,490,52
w II roku0,570,530,58
w III roku0,670,61
w IV roku0,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Kulturoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności