studiamagisterskie.info
Toruń, Polska

Archeologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-10-22
inne oceny
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ?
Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ NA UMK?
 • kierunek uzyskał akredytację potwierdzającą wysoki poziom kształcenia,
 • absolwenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalności;
 • poznają metody i osiągnięcia nauk pokrewnych archeologii;
 • nabywają umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej - w sferze źródłoznawczej i teoretycznej;
 • poznają zasady organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych;
 • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą;
 • mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (między innymi w ramach programu ERASMUS);
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
Absolwenci archeologii UMK są dobrze przygotowani do prac wykopaliskowych i oceny znalezisk archeologicznych. Znają metody i dokumentację archeologiczną badań, zasady muzealnictwa i konserwatorstwa, a także niezbędne podstawy informatyki. Posiadają wiedzę zarówno z dziedziny archeologii polskiej, jak i śródziemnomorskiej. Swoje prace naukowe są w stanie publikować w języku obcym. Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich (III-ego stopnia) w zakresie archeologii, prowadzonych na UMK.

Przykładowe miejsca pracy

 • firmy archeologiczne (np. stanowiska techniczne podczas prac wykopaliskowych)
 • firmy prowadzące terenowe prace badawcze
 • firmy w ratownictwie archeologicznym
 • instytucje naukowo-badawcze w kraju i za granicą
 • muzea archeologiczne i regionalne
 • placówki zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
 • urzędy konserwatorskie lub ochrony zabytków
 • własna działalność, np. zajmująca się badaniami terenu pod inwestycje budowlane

Przykłady zawodów

Zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem minionych kultur, dziejów, a nawet wydarzeń z przeszłości na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych i in.; poszukiwaniem, badaniem, dokumentowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem światu naukowemu oraz szerokiej publiczności materialnych pozostałości przeszłości, będących tworami człowieka (zwanych dalej zabytkami)
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dodatkowe informacje

Archeologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Ma umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej w sferze źródłoznawczej i teoretycznej.
Archeologia
Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
Archeologia
Wciąż mi się wydaje, że wykopywanie umrzyków, którzy nie żyją od setek lat, ma w sobie coś… no, coś wścibskiego.
Opis: asystentka archeologa do żony pastora.
Archeologia
Doniosłość badań archeologicznych polega na tym, iż rzucają one światło na historię ludzi bardzo podobnych do nas, na cywilizację związaną ściśle z naszą cywilizacją. (…) Całym sensem istnienia archeologii jest fakt, iż w ostatecznym rozrachunku ma ona znaczenie dla każdego człowieka. (…) A korzyści, które płyną z archeologii – to odkrywanie nowych światów.
Autor: Leonard Woolley, W poszukiwaniu przeszłości, PWN, Warszawa 1964, s. 10–12.
Archeologia
Archeologia posługuje się śladami materialnymi, które przodkowie nasi pozostawili w ziemi od czasów najodleglejszych. (…) Archeologia jest bowiem żywą atrakcją dla wielu umysłów zainteresowanych naszą przeszłością. Wśród przyczyn wywołujących wielki zapał do tego przedmiotu należy wymienić widowiskową stronę badań terenowych, a także łatwość dostępu do pierwszych stopni tej dziedziny wiedzy, podatnej bardziej niż jakakolwiek inna na spospolitowanie. Lecz amator w zasadzie nie może zrozumieć, że o ile wyniki badań archeologicznych da się jasno wyłożyć wykształconemu ogółowi, o tyle sama praktyka badawcza tej specjalności nie jest w żadnym razie dostępna dla nowicjusza.
Autor: Siegfried J. De Laet, Archeologia i jej problemy, PWN, Warszawa 1960, s. 14–15.
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201437
rok 201526
rok 201622
rok 201810
rok 201914
Liczba absolwentów
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201538,5%
absolwenci z roku 201650,0%
absolwenci z roku 201830,0%
absolwenci z roku 201914,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku17,6%12,2%16,7%10,0%14,9%
w II roku8,3%12,5%5,3%12,5%3,0%
w III roku3,2%9,9%4,9%20,0%9,5%
w IV roku2,3%0,0%6,4%13,3%
w V roku3,8%1,9%10,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,461,151,612,441,74
w II roku0,801,940,553,350,31
w III roku0,231,010,435,341,17
w IV roku0,270,000,705,36
w V roku0,880,361,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,9416,17
absolwenci z roku 20157,9211,00
absolwenci z roku 20167,1414,81
absolwenci z roku 20185,708,75
absolwenci z roku 20191,628,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201470,3%40,5%8,1%
abs. z roku 201576,9%57,7%0,0%
abs. z roku 201677,3%36,4%18,2%
abs. z roku 201890,0%60,0%10,0%
abs. z roku 201992,9%64,3%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca45,0%44,6%38,6%60,8%70,8%
umowa o pracę19,4%30,8%15,5%30,8%48,2%
samo­zatrudnienie5,9%0,0%8,3%6,7%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 358 zł1 216 zł1 646 zł1 432 zł2 338 zł
w II roku1 831 zł1 545 zł2 376 zł2 903 zł2 951 zł
w III roku2 705 zł2 541 zł2 983 zł3 668 zł2 722 zł
w IV roku2 743 zł2 957 zł3 449 zł4 450 zł
w V roku3 665 zł3 616 zł3 803 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 908 zł1 527 zł2 522 zł2 306 zł2 297 zł
w II roku2 111 zł1 852 zł2 625 zł3 001 zł3 110 zł
w III roku3 011 zł2 670 zł3 024 zł3 462 zł2 897 zł
w IV roku3 280 zł3 054 zł3 477 zł5 440 zł
w V roku3 833 zł3 633 zł4 113 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,360,310,450,310,49
w II roku0,480,390,590,590,56
w III roku0,680,590,710,690,48
w IV roku0,640,640,780,76
w V roku0,780,720,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności