Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Geodezja i kartografia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Ocena programowa PKA

Data: 2015-05-21
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na kierunku „geodezja i kartografia” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej. Kryteria odnoszące się do: celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości otrzymały ocenę „wyróżniająco”, natomiast kryteria dotyczące koncepcji rozwoju kształcenia oraz systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu uzasadniającym na wydanie oceny wyróżniającej.
Geodezja i kartografia - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Geodezja
Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
Kartografia
Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.
Polityka Prywatności