Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Program studiów obejmuje przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalności. Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka sakralna, muzyka rozrywkowa, edukacja z elementami muzykoterapii.

Absolwent posiada przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka w gimnazjum oraz do prowadzenia zajęć artystycznych, chórów i zespołów muzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej do liceum włącznie; posiada umiejętność kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz prowadzenia zajęć i warsztatów muzycznych.

W zależności od ukończonej specjalności posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i chórów w szkolnictwie muzycznym i ruchu amatorskim; prowadzenia zespołów rozrywkowych i kościelnych; organizacji i prowadzenia różnorodnych warsztatów muzycznych; działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach; działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Ocena programowa PKA

Data: 2018-03-22
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej siedem otrzymało ocenę „w pełni” tj. koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; infrastruktura wykorzystywana, a także opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia. Kryterium skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia otrzymało ocenę „zadowalającą”.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazywać inicjatywę twórczą, umieć podejmować decyzje oraz posiadać znajomość podstawowych zagadnień prawnych.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji.
Autor: Mark Twain
Edukacja
W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy.
Autor: Zygmunt Bauman
Edukacja
Chcę zlikwidować służbę zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Także obowiązkową służbę wojskową, bo ludzie idą do wojska, kiedy chcą. Ludzi, którzy nie chcą być piekarzami, nie bierze się do piekarni.
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Polityka Prywatności