Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Socjologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent jest przygotowany do podejmowania i kierowania przedsięwzięciami badawczymi, a nabyta wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwalają na samodzielne prowadzenie procesu badawczego. Rozumie zależności zachodzące pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach. Posiada pogłębioną wiedzę metodologiczną (zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, procedury badań ewaluacyjnych) oraz merytoryczną w zakresie najnowszych tendencji teoretycznych i empirycznych we współczesnych naukach społecznych. Potrafi integrować wiedze teoretyczną na etapie konceptualizacji, jak i analizy z odniesieniami empirycznymi i praktycznymi.

Nabyte umiejętności umożliwiają sporządzenie diagnozy zjawisk społecznych z wykorzystaniem kompetencji badawczych w zakresie ilościowych technik badań socjologicznych, jak i ich jakościowych odmian, a także pozwalają sporządzić raport ze standaryzowanych i niestandaryzowanych wyników badań wraz z ich przełożeniem na wskazania praktyczne.

Absolwent może podejmować prace w różnego rodzaju instytucjach życia społecznego, zarówno w sektorze prywatnym (ośrodki badań rynkowych, badania opinii publicznej), publicznym (administracja rządowa, samorządowa), jak i w tzw. trzecim sektorze (organizacje pozarządowe) oraz pełnić zróżnicowane role zawodowe, eksperckie, specjalistyczne i kierownicze na różnych szczeblach życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Socjologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe).
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności