Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Biotechnologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów biotechnologicznych II stopnia wykazuje się wiedzą z podstawowych dyscyplin biologicznych (opartą na naukach ścisłych). W trakcie studiów uzyskuje wykształcenie teoretyczne i praktyczne z zakresu różnych metod wykorzystujących mikroorganizmy i hodowle tkankowe do produkcji biopreparatów, w biosyntezach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz do utylizacji odpadów. Nabywa umiejętności genetycznego modyfikowania i selekcjonowania organizmów, biotransformacji związków organicznych, izolowania i oczyszczania związków biologicznie czynnych, szczególnie białek enzymatycznych i regulatorowych oraz projektowania i sterowania biosyntezą tych związków.

Otrzymane wykształcenie umożliwia absolwentowi projektowanie eksperymentów, kierowanie przebiegiem procesów biotechnologicznych, optymalizację procesów biotechnologicznych, ocenę zagrożeń związanych ze stosowaną technologią i skuteczne im przeciwdziałanie, a także podejmowanie zadań o charakterze interdyscyplinarnym i realizowanie ich poprzez współpracę ze specjalistami z innych dziedzin.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w gałęziach gospodarki opierających się na procesach biotechnologicznych, w placówkach ochrony środowiska, laboratoriach medycznych i diagnostycznych, a także w placówkach badawczych.

Absolwenci studiów magisterskich z biotechnologii nabywają pogłębioną, szczegółową i specjalistyczną wiedzę umożliwiającą teoretyczną analizę oraz praktyczne zastosowanie osiągnięć z tej dziedziny. Są zdolni do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych pozwalających na kreatywną postawę związaną z samodzielnym planowaniem procesów biotechnologicznych i oceną ich opłacalności oraz nabywają kompetencje społeczne związane z utrzymaniem zasad etyki zawodowej oraz świadomości korzyści i zagrożeń związanych z pracą z materiałem biologicznym.

Absolwenci studiów magisterskich z biotechnologii uzyskują wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na podjęcie studiów trzeciego stopnia.

Ocena programowa PKA

Data: 2008-03-27
Ocena: pozytywna
Biotechnologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry dla studentów studiów licencjackich, ECTS≥120. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studentów studiów inżynierskich, ECTS≥90. Absolwenci nabywają wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwenci powinni być przygotowani do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.
Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
Polityka Prywatności