Lublin, Polska

Socjologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent jest przygotowany do podejmowania i kierowania przedsięwzięciami badawczymi, a nabyta wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwalają na samodzielne prowadzenie procesu badawczego. Rozumie zależności zachodzące pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach. Posiada pogłębioną wiedzę metodologiczną (zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, procedury badań ewaluacyjnych) oraz merytoryczną w zakresie najnowszych tendencji teoretycznych i empirycznych we współczesnych naukach społecznych. Potrafi integrować wiedze teoretyczną na etapie konceptualizacji, jak i analizy z odniesieniami empirycznymi i praktycznymi.

Nabyte umiejętności umożliwiają sporządzenie diagnozy zjawisk społecznych z wykorzystaniem kompetencji badawczych w zakresie ilościowych technik badań socjologicznych, jak i ich jakościowych odmian, a także pozwalają sporządzić raport ze standaryzowanych i niestandaryzowanych wyników badań wraz z ich przełożeniem na wskazania praktyczne.

Absolwent może podejmować prace w różnego rodzaju instytucjach życia społecznego, zarówno w sektorze prywatnym (ośrodki badań rynkowych, badania opinii publicznej), publicznym (administracja rządowa, samorządowa), jak i w tzw. trzecim sektorze (organizacje pozarządowe) oraz pełnić zróżnicowane role zawodowe, eksperckie, specjalistyczne i kierownicze na różnych szczeblach życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Socjologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe).
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201539
rok 201618
rok 201913
Liczba absolwentów
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201533,3%
absolwenci z roku 20165,6%
absolwenci z roku 20197,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
w I roku31,4%23,9%29,2%8,3%
w II roku12,1%16,0%19,4%
w III roku9,5%8,1%15,3%
w IV roku7,4%3,6%18,5%
w V roku7,8%10,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
w I roku2,542,533,241,07
w II roku1,081,992,90
w III roku0,961,212,38
w IV roku0,830,382,66
w V roku1,081,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,4015,86
absolwenci z roku 20157,4412,74
absolwenci z roku 20165,7912,42
absolwenci z roku 20194,904,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201475,0%40,9%4,5%
abs. z roku 201582,1%61,5%2,6%
abs. z roku 201661,1%33,3%0,0%
abs. z roku 201969,2%46,2%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
jakakolwiek praca48,1%53,6%43,5%43,6%
umowa o pracę25,0%31,0%18,5%33,3%
samo­zatrudnienie3,4%2,6%0,0%7,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
w I roku1 334 zł1 441 zł1 392 zł1 275 zł
w II roku2 078 zł2 056 zł2 100 zł
w III roku2 719 zł2 628 zł2 760 zł
w IV roku2 747 zł3 294 zł3 124 zł
w V roku3 177 zł3 913 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
w I roku1 864 zł1 745 zł1 897 zł1 579 zł
w II roku2 363 zł2 184 zł2 168 zł
w III roku2 840 zł2 621 zł2 781 zł
w IV roku3 078 zł3 223 zł3 264 zł
w V roku3 427 zł3 871 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
w I roku0,370,380,370,28
w II roku0,570,520,51
w III roku0,700,640,62
w IV roku0,650,760,65
w V roku0,690,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UMCS, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności