Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną wyposażają absolwenta w wiedzę i kształtują umiejętności niezbędne pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków. Umożliwiają zdobycie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia diagnozy pedagogicznej w kierunku trudności w uczeniu się, rozpoznawania i diagnozowania specyficznych dysfunkcji i trudności w uczeniu się oraz realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności