Kraków, Polska

Filologia angielska z językiem niemieckim

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Studia stacjonarne II stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim adresowane są do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku zaliczającego się do obszaru nauk humanistycznych. Studia trwają dwa lata, odbywają się w języku angielskim i niemieckim.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia angielska
Filologia angielska, in. anglistyka (ang. English studies, studia nad językiem angielskim) – filologia języka angielskiego; nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy, jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.
Polityka Prywatności