studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Fizyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-05-06
inne oceny
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Studia fizyki drugiego stopnia stanowią naturalną kontynuację studiów fizyki pierwszego stopnia w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych. Studia odbywają się przy ścisłym włączeniu się studentów w działalność naukową prowadzoną przez różne grupy badawcze. Dzięki temu studenci mogą brać udział w konstrukcji unikalnej aparatury, przygotowywać komputerowe sterowanie urządzeniami pomiarowymi, wykonywać oryginalne doświadczenia, uczyć się komputerowego przetwarzania i analizy mierzonych danych. Udział studentów w pracach naukowych zapewnia indywidualną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry i wysoko podnosi poziom kształcenia. Studia prowadzone są na czterech specjalnościach, których wybór kandydaci dokonują w chwili wpisu na studia.

Przykłady zawodów

Prowadzi obserwacje, pomiary i tworzy modele teoretyczne procesów fizycznych w galaktykach, gwiazdozbiorach, materii międzygwiezdnej, zewnętrznych warstwach Słońca, górnych warstwach atmosfery Ziemi; bada globalne zjawiska geodynamiczne wykorzystując aparat matematyczny, doskonaloną technikę pomiarową i aparaturę kosmiczną.
Zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając fizyki i astronomii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka

Dodatkowe informacje

Fizyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami.
Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Fizyka
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
All science is either physics or stamp collecting. (ang.)
Fizyka
W latach 60. w fizyce niewiele się działo. W biologii – przeciwnie. Często odwiedzałem zatem biologów, patrzyłem co robią, z czasem zacząłem im pomagać. Zorientowałem się, że sprawia mi to ogromną przyjemność. No i zostałem biologiem.
Autor: Walter Gilbert, Bo w nauce ważna jest elegancja, wyborcza.pl, 21 czerwca 2007
Fizyka
(…) fizyka ma w sobie coś pięknego, coś na wpół religijnego.
Autor: Tomasz Konecki, wywiad, 2001
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201414
rok 201513
rok 201616
rok 201717
rok 201911
rok 202015
Liczba absolwentów
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,9%
absolwenci z roku 201681,2%
absolwenci z roku 201788,2%
absolwenci z roku 201963,6%
absolwenci z roku 202080,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku3,6%0,0%1,6%0,0%0,0%2,8%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%1,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,310,000,210,000,000,37
w II roku0,000,000,000,000,000,00
w III roku0,000,000,000,000,00
w IV roku0,000,000,000,00
w V roku0,000,000,210,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,0024,40
absolwenci z roku 201528,7535,58
absolwenci z roku 201627,3630,36
absolwenci z roku 201730,4240,73
absolwenci z roku 20194,803,50
absolwenci z roku 20208,676,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201428,6%21,4%0,0%
abs. z roku 201530,8%23,1%0,0%
abs. z roku 201625,0%12,5%6,2%
abs. z roku 201723,5%11,8%5,9%
abs. z roku 201936,4%27,3%9,1%
abs. z roku 202026,7%26,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca14,9%17,9%14,6%12,7%28,8%22,2%
umowa o pracę12,5%16,7%7,3%11,8%26,5%16,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%1,0%5,9%1,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 890 zł4 901 zł2 179 zł2 020 zł4 094 zł3 592 zł
w II roku4 251 zł4 565 zł2 763 zł3 975 zł6 206 zł6 180 zł
w III roku4 334 zł5 568 zł6 218 zł8 144 zł
w IV roku7 106 zł5 064 zł5 272 zł
w V roku7 532 zł7 202 zł5 032 zł8 733 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku4 281 zł6 535 zł5 459 zł4 403 zł
w II roku5 511 zł5 675 zł5 526 zł6 625 zł8 274 zł7 415 zł
w III roku5 568 zł7 548 zł10 807 zł
w IV roku7 106 zł5 156 zł5 681 zł
w V roku9 301 zł7 202 zł6 525 zł9 671 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,041,200,440,520,950,68
w II roku0,941,010,550,921,271,10
w III roku0,931,091,301,46
w IV roku1,300,900,95
w V roku1,481,240,811,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Fizyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wfais/fizyka

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności