Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Biotechnologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Wydział Biotechnologii jest jednostką wspólną Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, gdzie prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie biotechnologii molekularnej i diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci przygotowani są do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłach pokrewnych. Część absolwentów podejmuje studia doktoranckie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Ocena programowa PKA

Data: 2011-11-24
Ocena: wyróżniająca
Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzasadnia posiadanie unikalnej bazy materialnej, efektywnie funkcjonującego i doskonalonego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy.

Kształcenie na kierunku „biotechnologia” w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest prowadzone od roku 1993 na mocy decyzji Senatów obydwu Uczelni. Wydział jest do dzisiaj jednostką unikatową w naukach przyrodniczych w skali całego kraju, ponieważ tworzony jest przez dwa Uniwersytety. Na Wydziale utworzono nowoczesną ścieżkę kształcenia wykraczającą poza standardy nauczania i pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych z zakresu biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii w szeroko pojętych naukach medycznych. Program studiów, oferując kilka specjalności, jest w znacznym stopniu ukierunkowany na kształcenie umiejętności. Istnieją tu również doskonałe warunki do szerokiej międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej i studenckiej z najlepszymi ośrodkami akademickimi na świecie. Wydział ma utrwaloną pozycję i wyrazisty profil naukowo- dydaktyczny ukształtowane przez nauczycieli akademickich obu Uczelni.
Biotechnologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry dla studentów studiów licencjackich, ECTS≥120. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studentów studiów inżynierskich, ECTS≥90. Absolwenci nabywają wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwenci powinni być przygotowani do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.
Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
Polityka Prywatności