Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2014-06-26
inne oceny
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Celem kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) jest pozyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pomogą mu w pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku przygotowani są do ubiegania się o pracę na stanowiskach:
- operacyjnych, analitycznych, menedżerskich w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza daje również możliwość prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej.

Absolwenci tego kierunku pracują m.in. w: Thomson Reuters, Sony Pictures GBS, Ernst&Young, Noble Banku, Domu Maklerskim Noble Securities S.A., Parlamencie Europejskim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego czy Banku J.P. Morgan.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014236
rok 2015214
rok 2016176
Liczba absolwentów
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20147,6%
absolwenci z roku 20157,0%
absolwenci z roku 201610,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku5,9%4,9%4,2%
w II roku3,4%2,0%
w III roku2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,640,580,83
w II roku0,410,32
w III roku0,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,924,55
absolwenci z roku 20153,133,48
absolwenci z roku 20161,812,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,9%73,7%6,0%
abs. z roku 201581,3%73,3%5,1%
abs. z roku 201683,5%71,0%5,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca69,5%66,9%70,0%
umowa o pracę60,5%58,6%58,4%
samo­zatrudnienie3,4%2,8%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 978 zł3 202 zł3 031 zł
w II roku3 653 zł3 989 zł
w III roku4 301 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 207 zł3 353 zł3 295 zł
w II roku3 843 zł4 113 zł
w III roku4 473 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,760,790,70
w II roku0,890,94
w III roku1,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności