Gdańsk, Polska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2014-06-26
inne oceny
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Celem kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) jest pozyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pomogą mu w pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku przygotowani są do ubiegania się o pracę na stanowiskach:
- operacyjnych, analitycznych, menedżerskich w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza daje również możliwość prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej.

Absolwenci tego kierunku pracują m.in. w: Thomson Reuters, Sony Pictures GBS, Ernst&Young, Noble Banku, Domu Maklerskim Noble Securities S.A., Parlamencie Europejskim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego czy Banku J.P. Morgan.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014236
rok 2015215
rok 2016176
rok 2017208
Liczba absolwentów
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201417,8%
absolwenci z roku 201513,5%
absolwenci z roku 201614,7%
absolwenci z roku 201711,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku4,7%4,9%4,1%5,6%
w II roku2,3%2,0%2,5%
w III roku2,0%1,4%
w IV roku2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,460,570,690,91
w II roku0,280,290,54
w III roku0,330,28
w IV roku0,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,744,95
absolwenci z roku 20153,153,76
absolwenci z roku 20162,363,65
absolwenci z roku 20172,102,63
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,3%78,1%4,2%
abs. z roku 201581,8%73,5%5,1%
abs. z roku 201684,1%72,7%5,7%
abs. z roku 201788,9%82,3%8,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca73,5%67,2%70,6%74,0%
umowa o pracę66,0%58,7%59,3%65,9%
samo­zatrudnienie2,8%2,8%4,2%4,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 070 zł3 191 zł3 081 zł3 376 zł
w II roku3 715 zł3 995 zł3 943 zł
w III roku4 358 zł4 689 zł
w IV roku4 870 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 265 zł3 351 zł3 338 zł3 577 zł
w II roku3 908 zł4 129 zł4 091 zł
w III roku4 556 zł4 810 zł
w IV roku5 055 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,770,780,720,75
w II roku0,890,940,87
w III roku0,991,03
w IV roku1,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności