Gdańsk, Polska

Podatki i doradztwo podatkowe

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Physics seems (as Mathematics) to be a “classical” science. Both specializations: experimental and theoretical are available to students. Two scientific groups in the Institute of Theoretical Physics and Astrophysics belong to the strongest teams in the world in the field of quantum information analysis and processing. This ensures the state-of-the-art level both in scientific and educational aspects. Moreover, due to financing from various grants there are several modern laboratories devoted to training with sophisticated experimental devices. The motivated students have excellent chances to study in up-to-date environment.

Przykłady zawodów

Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe

Dodatkowe informacje

Podatki
Podatki to kara, jaką płacimy za miłość do pieniądza.
Autor: Barbara ze Świętochłowic
Podatki
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.
Autor: Albert Einstein
Podatki
Na przykład w cenie benzyny 70% to podatek
Na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak
Świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem.
Autor: Kazik Staszewski, Cztery pokoje

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2015108
rok 2016100
rok 2017134
Liczba absolwentów
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201511,1%
absolwenci z roku 201612,0%
absolwenci z roku 201710,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku6,2%3,3%1,8%
w II roku3,9%2,8%
w III roku0,2%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,800,430,30
w II roku0,610,35
w III roku0,02
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20150,981,96
absolwenci z roku 20160,281,00
absolwenci z roku 20170,490,97
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201596,3%85,2%13,0%
abs. z roku 2016100,0%98,0%4,0%
abs. z roku 2017100,0%97,0%6,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca88,9%94,8%91,0%
umowa o pracę74,7%90,3%85,3%
samo­zatrudnienie12,3%2,7%2,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 611 zł3 195 zł3 338 zł
w II roku3 006 zł3 711 zł
w III roku3 247 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 597 zł3 135 zł3 365 zł
w II roku3 086 zł3 765 zł
w III roku3 175 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,670,810,75
w II roku0,730,88
w III roku0,75
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Podatki i doradztwo podatkowe (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Polityka Prywatności