Warszawa, Polska

Żywienie człowieka i ocena żywności

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-03-23
inne oceny
Żywienie człowieka to dyscyplina naukowa zajmująca się współzależnością między pożywieniem, a organizmem człowieka na różnych poziomach: molekularnym, komórkowym, tkankowym, organizmu oraz populacji. W programie kształcenia uwzględnione są takie zagadnienia, jak: wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie organizmu, analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, epidemiologia żywieniowa, dietoprofilaktyka i dietoterapia schorzeń powstałych na tle nieprawidłowego żywienia, jakość i ocena zdrowotna żywności z uwzględnieniem surowców konwencjonalnych i ekologicznych, projektowanie i charakterystyka żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej. Program kształcenia uwzględnia również aspekty techniczne, technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne żywienia w różnych systemach żywienia, w zakładach gastronomicznych i cateringu oraz politykę wyżywienia ludności. Ważny obszar kształcenia obejmuje istotę zachowań konsumentów na rynku żywności i wieloaspektowe uwarunkowania tych zachowań, zarówno w zakresie metod badawczych, jak i programów edukacyjnych oraz ochrony prawnej interesów konsumentów.

Dodatkowe informacje

Żywienie człowieka
Żywienie człowieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów. Racjonalne żywienie człowieka jest dostosowane do jego wieku, płci, zapotrzebowania energetycznego, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowotnego, klimatu w którym żyje oraz innych czynników.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014128
rok 201599
rok 2016161
rok 2017118
Liczba absolwentów
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201418,0%
absolwenci z roku 201527,3%
absolwenci z roku 20167,5%
absolwenci z roku 201712,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku12,5%7,3%7,5%6,3%
w II roku4,0%4,8%2,4%
w III roku1,5%3,7%
w IV roku1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,230,931,411,08
w II roku0,350,850,48
w III roku0,330,72
w IV roku0,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,188,05
absolwenci z roku 20153,156,61
absolwenci z roku 20162,734,22
absolwenci z roku 20171,862,94
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201488,3%73,4%2,3%
abs. z roku 201590,9%69,7%13,1%
abs. z roku 201693,1%77,0%8,7%
abs. z roku 201792,4%77,1%5,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca70,8%76,8%74,8%77,7%
umowa o pracę53,4%53,5%58,4%59,7%
samo­zatrudnienie1,5%8,8%4,2%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 166 zł2 353 zł2 730 zł2 653 zł
w II roku2 903 zł2 938 zł3 548 zł
w III roku3 378 zł3 628 zł
w IV roku3 748 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 472 zł2 672 zł2 913 zł2 952 zł
w II roku3 102 zł3 155 zł3 716 zł
w III roku3 497 zł3 726 zł
w IV roku3 875 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,540,540,600,55
w II roku0,700,640,74
w III roku0,770,75
w IV roku0,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności