studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Leśnictwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-07-08
inne oceny
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/
Studia II stopnia na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA:


Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwami leśnymi; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji.


Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organi­zacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrek­cjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach Lasów Państwowych), placówkach związanych z ochroną śro­dowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przed­siębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsię­biorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji pań­stwowej i samorządowej.

Przykłady zawodów

Prowadzi gospodarkę zasobami leśnymi, zajmując się ich eksploatacją i odnawianiem drzewostanów, kieruje działami gospodarki leśnej, prowadzi prace badawcze związane z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w swojej specjalności w zakresie nauk leśnych na poziomie wyższym; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie drzewnictwa i leśnictwa i publikuje wyniki tych badań oraz wykorzystuje je w dydaktyce; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Dodatkowe informacje

Leśnictwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent jest przygotowany do: zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych; sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu; prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonaleniem poziomu ich technizacji.
Leśnictwo
leśnictwo – gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014174
rok 2015168
rok 2016176
rok 2017176
rok 2018172
rok 2019106
rok 202089
rok 2021101
Liczba absolwentów
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20152,4%
absolwenci z roku 20164,0%
absolwenci z roku 20176,8%
absolwenci z roku 20182,9%
absolwenci z roku 20199,5%
absolwenci z roku 20202,2%
absolwenci z roku 20218,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,5%5,7%6,4%3,4%2,9%2,9%5,7%0,3%
w II roku12,0%13,4%6,3%7,9%6,1%6,4%4,8%
w III roku4,5%4,7%3,4%3,9%3,7%1,9%
w IV roku1,6%1,7%2,9%2,2%3,6%
w V roku1,5%1,8%2,8%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,660,510,700,380,450,371,290,07
w II roku1,251,490,781,020,850,870,65
w III roku0,760,690,360,410,700,27
w IV roku0,260,230,300,240,80
w V roku0,240,230,280,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,962,78
absolwenci z roku 20152,503,12
absolwenci z roku 20162,132,68
absolwenci z roku 20172,373,56
absolwenci z roku 20182,172,46
absolwenci z roku 20192,402,70
absolwenci z roku 20201,731,89
absolwenci z roku 20214,094,96
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201494,9%93,1%4,0%
abs. z roku 201588,7%86,3%0,6%
abs. z roku 201691,5%89,2%2,3%
abs. z roku 201790,3%85,2%1,1%
abs. z roku 201891,3%89,5%2,3%
abs. z roku 201983,0%82,1%0,0%
abs. z roku 202095,5%92,2%4,5%
abs. z roku 202160,0%59,4%1,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca83,7%77,0%79,1%80,0%81,2%72,8%85,0%53,6%
umowa o pracę78,7%74,3%76,3%74,9%77,0%69,9%80,2%51,5%
samo­zatrudnienie2,8%0,6%1,8%0,8%1,5%0,0%3,5%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 172 zł3 932 zł4 287 zł3 935 zł4 274 zł3 871 zł4 426 zł3 384 zł
w II roku4 822 zł4 585 zł4 919 zł4 652 zł4 693 zł4 890 zł6 281 zł
w III roku5 549 zł5 327 zł5 735 zł4 940 zł5 489 zł7 090 zł
w IV roku5 943 zł6 044 zł5 744 zł5 669 zł7 067 zł
w V roku6 415 zł5 933 zł6 481 zł7 169 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 231 zł4 016 zł4 322 zł4 050 zł4 305 zł3 847 zł4 442 zł3 378 zł
w II roku4 910 zł4 660 zł4 983 zł4 734 zł4 682 zł4 984 zł6 276 zł
w III roku5 647 zł5 342 zł5 865 zł5 028 zł5 499 zł7 308 zł
w IV roku5 945 zł6 051 zł5 798 zł5 725 zł7 086 zł
w V roku6 436 zł5 989 zł6 525 zł7 146 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,191,081,130,991,000,810,890,63
w II roku1,341,201,231,081,020,951,14
w III roku1,471,301,341,061,091,24
w IV roku1,471,381,261,131,28
w V roku1,481,271,301,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Leśnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Polityka Prywatności