studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Socjologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-06-24
inne oceny
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/
Studia II stopnia na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci są przygotowani do samodzielnej i zespo­łowej realizacji badań społecznych, posiadają umiejęt­ności komunikacji, mediacji, negocjacji, są przygotowani do projektowania, realizowania, monitorowania i ocenia­nia programów służących rozwiązywaniu bieżących pro­blemów społecznych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w róż­nego rodzaju instytucjach i organizacjach, w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym (administracja rządowa i samorządowa, media, instytucje badań ryn­kowych, instytucje badań opinii publicznej, organizacje społeczne).

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/

Dodatkowe informacje

Socjologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe).
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014108
rok 201568
rok 201630
rok 201721
rok 201826
rok 201918
rok 202010
rok 202119
Liczba absolwentów
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201511,8%
absolwenci z roku 20166,7%
absolwenci z roku 20179,5%
absolwenci z roku 20187,7%
absolwenci z roku 201911,1%
absolwenci z roku 202010,0%
absolwenci z roku 202115,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,2%4,2%5,8%3,6%6,7%6,5%5,8%4,4%
w II roku2,4%1,2%2,5%1,2%6,7%2,3%0,0%
w III roku2,5%1,3%1,1%5,2%6,4%2,3%
w IV roku3,8%1,3%1,7%6,7%6,4%
w V roku1,8%1,0%0,3%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,980,671,081,351,471,821,051,49
w II roku0,390,110,390,732,200,560,00
w III roku0,410,290,601,381,630,57
w IV roku0,760,131,031,591,74
w V roku0,630,140,040,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,038,72
absolwenci z roku 20153,188,13
absolwenci z roku 20162,174,04
absolwenci z roku 20172,907,53
absolwenci z roku 20183,8010,00
absolwenci z roku 20193,224,43
absolwenci z roku 20201,702,43
absolwenci z roku 20211,753,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,9%65,9%6,5%
abs. z roku 201591,2%66,2%13,3%
abs. z roku 201693,3%80,0%10,0%
abs. z roku 201795,2%76,2%0,0%
abs. z roku 201888,5%57,7%7,7%
abs. z roku 201983,3%61,1%0,0%
abs. z roku 2020100,0%70,0%20,0%
abs. z roku 202184,2%73,7%10,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca72,4%77,4%85,0%71,0%73,4%73,6%89,2%74,1%
umowa o pracę56,3%50,2%69,7%55,6%43,6%57,9%58,3%57,9%
samo­zatrudnienie6,0%12,4%8,9%0,0%4,2%0,0%13,3%5,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 155 zł2 838 zł3 067 zł3 049 zł3 346 zł3 954 zł4 539 zł3 792 zł
w II roku3 773 zł3 276 zł3 939 zł4 661 zł3 685 zł4 809 zł5 117 zł
w III roku4 630 zł3 963 zł4 663 zł4 940 zł4 372 zł5 395 zł
w IV roku5 326 zł4 913 zł5 428 zł6 240 zł5 379 zł
w V roku6 037 zł5 440 zł5 917 zł6 663 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 434 zł3 190 zł3 236 zł3 637 zł4 420 zł4 559 zł5 204 zł3 941 zł
w II roku3 919 zł3 426 zł3 908 zł4 856 zł4 357 zł5 192 zł5 742 zł
w III roku4 564 zł4 170 zł4 562 zł5 520 zł4 487 zł5 759 zł
w IV roku5 303 zł5 240 zł5 352 zł6 775 zł5 439 zł
w V roku6 172 zł5 782 zł5 905 zł6 871 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - SGGW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,750,620,600,600,550,710,650,56
w II roku0,860,680,720,850,570,810,67
w III roku1,010,770,810,840,660,80
w IV roku1,070,890,900,970,73
w V roku1,130,920,910,94
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Socjologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/socjologia/

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Polityka Prywatności