studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Geodezja i kartografia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-09-03
inne oceny
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391
Studia II stopnia na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391
Strona www uczelni: urk.edu.pl

Przykłady zawodów

Prowadzi prace naukowe i aplikacyjne polegające na opracowywaniu fotogrametrycznym zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych.
Wykonuje prace mierniczo-geologiczne związane z budową i eksploatacją kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki złożami oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.
Wykonuje prace geodezyjne na potrzeby obsługi inwestycji inżynierskich oraz prowadzi monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych.
Kieruje zespołami specjalistów i samodzielnie prowadzi prace związane z kompleksowym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, scaleniem i wymianą gruntów oraz bonitacją gleb.
Prowadzi prace polegające na projektowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych.
Wykonuje prace topograficzne oraz opracowuje informatyczne bazy danych topograficznych i kartograficznych zobrazowań terenu.
Wykonuje prace związane z organizowaniem i nadzorowaniem gospodarki nieruchomościami, katastrem nieruchomości oraz powszechną taksacją nieruchomości.
Wykonuje prace związane z opracowaniem, redagowaniem i reprodukcją map
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Dodatkowe informacje

Geodezja i kartografia - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Geodezja
Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
Kartografia
Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014147
rok 2015159
rok 2016193
rok 2017193
rok 2018150
rok 2019137
rok 2020134
rok 202192
Liczba absolwentów
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201527,7%
absolwenci z roku 201620,2%
absolwenci z roku 201716,1%
absolwenci z roku 201812,0%
absolwenci z roku 201913,1%
absolwenci z roku 202011,2%
absolwenci z roku 20216,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku13,3%14,0%12,6%9,6%9,4%8,0%9,2%11,5%
w II roku9,0%7,8%5,8%4,5%4,6%4,6%3,7%
w III roku4,0%3,9%4,6%2,1%3,8%2,2%
w IV roku2,3%2,3%1,4%1,3%3,0%
w V roku2,7%1,5%1,2%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,121,471,411,381,431,171,501,60
w II roku0,930,900,910,840,670,570,54
w III roku0,510,530,790,380,470,34
w IV roku0,310,280,230,170,37
w V roku0,700,250,140,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,5212,03
absolwenci z roku 20155,609,55
absolwenci z roku 20162,507,54
absolwenci z roku 20171,715,04
absolwenci z roku 20182,865,53
absolwenci z roku 20191,574,10
absolwenci z roku 20202,404,78
absolwenci z roku 20211,183,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,3%57,1%4,8%
abs. z roku 201584,2%63,6%4,4%
abs. z roku 201693,8%73,1%4,6%
abs. z roku 201796,3%87,0%5,7%
abs. z roku 201891,3%78,0%5,3%
abs. z roku 201996,3%81,0%6,6%
abs. z roku 202093,3%78,3%5,2%
abs. z roku 202197,9%80,5%6,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca61,2%61,9%75,6%83,1%76,4%83,0%79,3%81,4%
umowa o pracę38,4%39,7%52,6%63,8%57,5%64,4%63,2%60,6%
samo­zatrudnienie2,9%2,6%3,1%4,2%4,0%4,4%3,2%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 603 zł1 707 zł1 866 zł2 244 zł2 351 zł2 536 zł2 882 zł2 816 zł
w II roku1 853 zł2 452 zł2 567 zł2 982 zł3 085 zł3 180 zł3 762 zł
w III roku2 319 zł2 992 zł3 130 zł3 572 zł3 693 zł3 595 zł
w IV roku2 807 zł3 686 zł3 742 zł4 058 zł4 234 zł
w V roku3 294 zł4 050 zł4 220 zł4 547 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 896 zł2 004 zł2 122 zł2 381 zł2 526 zł2 753 zł3 097 zł3 125 zł
w II roku2 069 zł2 560 zł2 591 zł2 998 zł3 191 zł3 244 zł3 749 zł
w III roku2 376 zł3 125 zł3 221 zł3 578 zł3 695 zł3 654 zł
w IV roku2 785 zł3 694 zł3 727 zł4 073 zł4 185 zł
w V roku3 277 zł4 023 zł4 185 zł4 606 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,470,460,490,560,540,540,570,49
w II roku0,520,630,630,680,660,620,66
w III roku0,610,730,720,760,710,63
w IV roku0,680,830,790,790,73
w V roku0,740,840,820,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
URK, Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności