studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2011-09-01
inne oceny
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391
Studia II stopnia na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391
Strona www uczelni: urk.edu.pl

Przykłady zawodów

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Dodatkowe informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę inżynierską z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
inżynieria produkcji
Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201483
rok 201580
rok 201695
rok 2017113
rok 201892
rok 201980
rok 202058
rok 202132
Liczba absolwentów
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201510,0%
absolwenci z roku 20167,4%
absolwenci z roku 201716,8%
absolwenci z roku 201814,2%
absolwenci z roku 20198,7%
absolwenci z roku 202010,3%
absolwenci z roku 202112,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku13,8%11,5%9,5%7,3%8,1%9,4%7,0%6,8%
w II roku6,8%5,5%2,9%4,7%5,3%6,9%3,2%
w III roku5,3%5,3%2,9%4,4%5,1%3,8%
w IV roku1,6%3,2%2,9%3,4%2,7%
w V roku0,5%3,5%3,3%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,321,111,431,011,251,541,130,84
w II roku0,750,850,630,881,181,220,72
w III roku0,620,970,600,670,790,80
w IV roku0,190,870,450,500,43
w V roku0,200,870,520,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,888,55
absolwenci z roku 20156,408,60
absolwenci z roku 20163,115,49
absolwenci z roku 20171,814,50
absolwenci z roku 20181,412,14
absolwenci z roku 20192,244,31
absolwenci z roku 20201,333,69
absolwenci z roku 20212,004,26
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,4%67,5%7,3%
abs. z roku 201586,2%73,7%2,5%
abs. z roku 201689,5%78,9%5,2%
abs. z roku 201792,0%85,0%4,4%
abs. z roku 201894,6%86,9%5,4%
abs. z roku 201988,7%76,2%5,0%
abs. z roku 202094,9%82,8%5,1%
abs. z roku 202181,2%78,1%3,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca65,7%69,7%77,8%80,7%81,0%76,5%80,7%72,1%
umowa o pracę51,4%57,3%63,4%67,7%72,4%64,5%66,6%59,6%
samo­zatrudnienie5,9%1,6%3,9%2,9%4,0%4,0%2,1%3,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 432 zł2 357 zł2 571 zł2 779 zł3 477 zł3 371 zł3 515 zł3 633 zł
w II roku3 072 zł3 147 zł3 318 zł3 584 zł4 067 zł3 873 zł4 538 zł
w III roku3 500 zł3 921 zł4 169 zł3 962 zł4 709 zł4 812 zł
w IV roku3 812 zł4 334 zł4 488 zł4 394 zł5 492 zł
w V roku4 272 zł4 561 zł4 848 zł5 061 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 664 zł2 616 zł2 769 zł2 872 zł3 653 zł3 622 zł3 699 zł3 673 zł
w II roku3 203 zł3 423 zł3 409 zł3 694 zł4 381 zł4 064 zł4 697 zł
w III roku3 462 zł4 064 zł4 177 zł3 955 zł4 847 zł4 838 zł
w IV roku3 795 zł4 473 zł4 457 zł4 344 zł5 460 zł
w V roku4 380 zł4 555 zł4 886 zł5 004 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - URK, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,680,640,660,690,810,710,650,64
w II roku0,820,800,800,820,880,740,76
w III roku0,890,920,920,830,940,83
w IV roku0,920,930,910,830,98
w V roku0,950,910,890,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
URK, Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3391

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności