studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Matematyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-01-26
inne oceny
Studia II stopnia na stronie AGH:
rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow
Matematyka jest nauką piękną, uniwersalną i użyteczną. Pozwala konstruować modele zjawisk fizycznych, chemicznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych jednocześnie dając narzędzia przeprowadzania symulacji (teraz najczęściej komputerowych) w oparciu o te modele. W rezultacie możemy przewidywać zachowanie różnych konstrukcji i urządzeń przed ich zbudowaniem, jesteśmy w stanie zarządzać efektywnie przedsiębiorstwami, państwami, jesteśmy w stanie opisywać zarówno kosmos jak i kanały jonowe, czy nanostruktury.

Raz udowodnione twierdzenie matematyczne nigdy się nie dezaktualizuje, tak więc zdobyta w czasie studiów wiedza nie będzie zależna od zmieniających się technologii, miejsca, czasu, i nie będzie podlegać różnym modom. Da się ją natomiast wykorzystać w rozlicznych sytuacjach, a ograniczeniem może być jedynie własna pomysłowość i fantazja. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju techniki komputerowej.

Być może już wkrótce pojawią się pierwsze komputery kwantowe, które będą urządzeniami wielokrotnie bardziej wydajnymi niż współczesne komputery klasyczne. Czekając na nie, już teraz prowadzone są intensywnie badania algorytmów obliczeń kwantowych. Na gruncie matematyki próbujemy też szukać odpowiedzi na pytania: "czy komputer może myśleć?", "czy filozofowie potrzebują teorii kwantów?".

Przykłady zawodów

Matematyka - zawody - matematyk
Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.
Matematyka - zawody - nauczyciel matematyki
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Matematyka - zawody - nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu matematyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Dodatkowe informacje

Matematyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań.
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Film to nie jest matematyka. Każdy z nas ma inny gust.
Autor: Dominika Ostałowska
Matematyka
Pewności. Imieniem twoim jest matematyka!
Autor: Willard Van Orman Quine
Matematyka
Matematyka – to bardziej czynność niż nauka.
Autor: Luitzen Egbertus Jan Brouwer

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201471
rok 201579
rok 201685
rok 201779
rok 201879
rok 201996
rok 202096
rok 202178
Liczba absolwentów
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201531,6%
absolwenci z roku 201624,7%
absolwenci z roku 201734,2%
absolwenci z roku 201826,6%
absolwenci z roku 201921,9%
absolwenci z roku 202030,2%
absolwenci z roku 202130,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,2%5,7%3,2%1,5%2,3%2,3%1,9%3,8%
w II roku0,8%4,7%1,5%1,2%0,7%1,9%2,9%
w III roku0,9%2,0%2,1%0,3%1,6%1,1%
w IV roku1,3%3,2%1,4%0,0%0,7%
w V roku2,0%3,4%2,2%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,600,400,160,550,360,280,79
w II roku0,090,650,180,210,110,200,66
w III roku0,180,440,340,040,120,11
w IV roku0,240,700,210,000,24
w V roku0,310,450,450,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,716,23
absolwenci z roku 20152,833,92
absolwenci z roku 20162,884,74
absolwenci z roku 20172,503,42
absolwenci z roku 20182,433,84
absolwenci z roku 20192,894,09
absolwenci z roku 20202,403,43
absolwenci z roku 20212,002,91
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,1%78,9%4,2%
abs. z roku 201588,6%83,5%1,3%
abs. z roku 201695,3%84,7%1,2%
abs. z roku 201793,7%86,1%1,3%
abs. z roku 201893,7%88,6%7,6%
abs. z roku 201989,6%82,3%4,2%
abs. z roku 202090,6%85,4%1,0%
abs. z roku 202185,9%80,8%2,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca73,0%77,8%82,3%87,3%84,9%83,1%79,6%73,9%
umowa o pracę65,3%71,9%76,9%80,3%78,0%75,3%74,7%66,3%
samo­zatrudnienie3,2%0,5%0,7%1,3%4,1%2,2%0,8%2,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 461 zł4 068 zł4 121 zł4 372 zł5 405 zł5 526 zł5 847 zł5 780 zł
w II roku4 322 zł5 188 zł5 344 zł5 756 zł6 869 zł6 785 zł8 124 zł
w III roku5 573 zł6 412 zł6 112 zł7 153 zł8 967 zł8 401 zł
w IV roku6 442 zł7 468 zł7 723 zł7 673 zł9 984 zł
w V roku7 656 zł8 392 zł8 639 zł9 549 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 887 zł4 333 zł4 552 zł4 646 zł5 512 zł5 757 zł6 159 zł6 113 zł
w II roku4 988 zł5 443 zł5 577 zł6 125 zł7 041 zł6 924 zł8 257 zł
w III roku5 865 zł6 474 zł6 615 zł7 149 zł9 109 zł8 553 zł
w IV roku6 865 zł7 469 zł8 059 zł7 673 zł10 133 zł
w V roku7 630 zł8 390 zł8 725 zł9 615 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,941,061,041,011,201,101,040,94
w II roku1,141,271,261,241,411,251,30
w III roku1,381,461,341,451,681,36
w IV roku1,471,531,571,421,70
w V roku1,601,591,601,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Matematyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności