Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Matematyka

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Matematyka jest nauką piękną, uniwersalną i użyteczną. Pozwala konstruować modele zjawisk fizycznych, chemicznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych jednocześnie dając narzędzia przeprowadzania symulacji (teraz najczęściej komputerowych) w oparciu o te modele. W rezultacie możemy przewidywać zachowanie różnych konstrukcji i urządzeń przed ich zbudowaniem, jesteśmy w stanie zarządzać efektywnie przedsiębiorstwami, państwami, jesteśmy w stanie opisywać zarówno kosmos jak i kanały jonowe, czy nanostruktury.

Raz udowodnione twierdzenie matematyczne nigdy się nie dezaktualizuje, tak więc zdobyta w czasie studiów wiedza nie będzie zależna od zmieniających się technologii, miejsca, czasu, i nie będzie podlegać różnym modom. Da się ją natomiast wykorzystać w rozlicznych sytuacjach, a ograniczeniem może być jedynie własna pomysłowość i fantazja. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju techniki komputerowej.

Być może już wkrótce pojawią się pierwsze komputery kwantowe, które będą urządzeniami wielokrotnie bardziej wydajnymi niż współczesne komputery klasyczne. Czekając na nie, już teraz prowadzone są intensywnie badania algorytmów obliczeń kwantowych. Na gruncie matematyki próbujemy też szukać odpowiedzi na pytania: "czy komputer może myśleć?", "czy filozofowie potrzebują teorii kwantów?".

Ocena programowa PKA

Data: 2017-09-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku matematyka studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę „w pełni”.
Matematyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań.
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Matematyka jest jak matka: jedna. Nie będziecie kroić matki kanibale.
Autor: Joachim Adamczyk
Matematyka
Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
Autor: Hugo Steinhaus
Matematyka
Nie przeczy się więc tu wielkiej roli, jaką we współczesnej matematyce odgrywały systemy niezinterpretowane. Jest to ogon, który zaczął machać psem.
Autor: Willard Van Orman Quine
Polityka Prywatności