studiamagisterskie.info
Szczecin, Polska

Położnictwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-06-23
inne oceny
w roku akademickim 2018-2019 nie będzie prowadzony nabór na studia pomostowe na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa.

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich)

Przykłady zawodów

Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
Pełnienie funkcji kierowniczych, sprawne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia oraz dokonywanie oceny rynku i prowadzenie działalności położniczej.
Realizowanie zadań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
Sprawowanie specjalistycznej opieki ginekologiczno-onkologicznej oraz pełnienie roli doradcy i konsultanta w różnych okresach życia kobiety.
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru.
Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w odniesieniu do kobiety, kobiety ciężarnej, położnicy i noworodka.
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki położniczo – neonatologiczno – ginekologicznej nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem oraz niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
Prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz ginekologiczno-onkologicznej.
Sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału położniczego, w tym planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu położniczo-pielęgniarskiego i personelu pomocniczego.

Dodatkowe informacje

Położnictwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu położnictwa. Posiada umiejętności: organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej; wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy; współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowania badań.
Położnictwo
Położnictwo – dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Ściśle związana z ginekologią. W starożytności położnictwo opierało się wyłącznie[potrzebny przypis] na intuicji. Współczesne położnictwo oparte jest na podstawach naukowych rozpoczętych w XVI w. dzięki pracom, m.in. A. Parégo i jego ucznia J. Guillemea

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201526
rok 201826
rok 201925
rok 202020
rok 202117
rok 202229
Liczba absolwentów
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201511,5%
absolwenci z roku 201826,9%
absolwenci z roku 20194,0%
absolwenci z roku 202025,0%
absolwenci z roku 20215,9%
absolwenci z roku 20220,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,4%0,0%4,3%2,5%0,0%0,0%
w II roku4,2%0,0%4,0%0,0%0,0%
w III roku3,8%0,0%0,3%0,0%
w IV roku3,8%0,0%0,0%
w V roku3,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,001,010,470,000,00
w II roku0,390,000,810,000,00
w III roku0,450,000,080,00
w IV roku0,480,000,00
w V roku0,490,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20150,002,45
absolwenci z roku 20181,698,88
absolwenci z roku 20192,044,80
absolwenci z roku 20201,501,11
absolwenci z roku 20210,190,19
absolwenci z roku 20220,000,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201596,2%76,9%15,4%
abs. z roku 201892,3%73,1%34,6%
abs. z roku 201996,0%88,0%4,0%
abs. z roku 2020100,0%90,0%10,0%
abs. z roku 202194,1%94,1%5,9%
abs. z roku 202296,6%96,6%10,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca93,3%89,7%85,7%90,0%93,1%96,0%
umowa o pracę70,8%65,7%77,7%80,4%88,7%93,4%
samo­zatrudnienie15,4%26,3%4,0%8,3%4,9%10,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 684 zł3 950 zł4 974 zł6 792 zł6 333 zł7 452 zł
w II roku3 634 zł4 144 zł7 424 zł6 888 zł8 474 zł
w III roku3 949 zł5 075 zł6 412 zł9 169 zł
w IV roku4 202 zł6 061 zł7 753 zł
w V roku4 512 zł6 873 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 586 zł4 116 zł4 729 zł6 873 zł6 051 zł6 977 zł
w II roku3 644 zł4 333 zł6 922 zł6 867 zł7 653 zł
w III roku4 070 zł5 624 zł6 317 zł8 859 zł
w IV roku4 200 zł5 628 zł7 379 zł
w V roku4 297 zł7 250 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - PUM, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,920,850,981,231,041,10
w II roku0,870,851,331,101,24
w III roku0,880,961,061,30
w IV roku0,871,011,13
w V roku0,881,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PUM, Położnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kontakt:

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 48 00 700,
91 48 00 800
fax: 91 48 00 705
Informator dla kandydatów na studia

Polityka Prywatności