państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Elektroradiologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
I Wydział Lekarski

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do planowania i wykonywania badań w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii, ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii i radiologii zabiegowej. Posiadają także kompetencje, aby sprawować nadzór merytoryczny nad technikami i licencjatami elektroradiologii.

Przykłady zawodów

Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu); ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.
Polityka Prywatności