studiamagisterskie.info
Białystok, Polska

Położnictwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-02-25
inne oceny
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku
Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Położnictwo otrzymuje tytuł zawodowy magistra położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada: wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii, pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, wiedzę w zakresie filozofii i teorii dotyczącej profesjonalnej działalności położnej, umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo - ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych położnej, umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw, umiejętność¬ prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników, umiejętność nauczania i zarządzania w opiece położniczej.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przykłady zawodów

Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
Pełnienie funkcji kierowniczych, sprawne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia oraz dokonywanie oceny rynku i prowadzenie działalności położniczej.
Realizowanie zadań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
Sprawowanie specjalistycznej opieki ginekologiczno-onkologicznej oraz pełnienie roli doradcy i konsultanta w różnych okresach życia kobiety.
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru.
Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w odniesieniu do kobiety, kobiety ciężarnej, położnicy i noworodka.
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki położniczo – neonatologiczno – ginekologicznej nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem oraz niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
Prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz ginekologiczno-onkologicznej.
Sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału położniczego, w tym planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu położniczo-pielęgniarskiego i personelu pomocniczego.
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku

Dodatkowe informacje

Położnictwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu położnictwa. Posiada umiejętności: organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej; wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy; współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowania badań.
Położnictwo
Położnictwo – dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Ściśle związana z ginekologią. W starożytności położnictwo opierało się wyłącznie[potrzebny przypis] na intuicji. Współczesne położnictwo oparte jest na podstawach naukowych rozpoczętych w XVI w. dzięki pracom, m.in. A. Parégo i jego ucznia J. Guillemea
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201519
rok 201617
rok 201717
rok 201818
rok 201929
rok 202025
rok 202128
rok 202258
Liczba absolwentów
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201510,5%
absolwenci z roku 201611,8%
absolwenci z roku 20170,0%
absolwenci z roku 20180,0%
absolwenci z roku 201913,8%
absolwenci z roku 202012,0%
absolwenci z roku 20213,6%
absolwenci z roku 202212,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,4%3,4%4,4%0,0%0,0%0,0%0,6%0,6%
w II roku1,3%0,0%0,0%0,0%0,6%0,0%0,0%
w III roku0,0%1,5%0,5%0,0%0,0%1,0%
w IV roku0,0%2,5%0,0%2,8%0,0%
w V roku0,0%4,4%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,360,490,000,000,000,100,10
w II roku0,130,000,000,000,070,000,00
w III roku0,000,160,160,000,000,14
w IV roku0,000,350,000,450,00
w V roku0,000,640,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20151,002,78
absolwenci z roku 20163,184,88
absolwenci z roku 20171,531,81
absolwenci z roku 20180,721,06
absolwenci z roku 20191,070,75
absolwenci z roku 20200,240,92
absolwenci z roku 20210,480,67
absolwenci z roku 20220,190,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201594,7%84,2%0,0%
abs. z roku 201694,1%88,2%5,9%
abs. z roku 2017100,0%94,1%0,0%
abs. z roku 2018100,0%100,0%5,6%
abs. z roku 2019100,0%96,6%0,0%
abs. z roku 2020100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 202196,4%96,4%0,0%
abs. z roku 2022100,0%96,5%1,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca85,1%82,8%83,3%90,3%92,2%99,0%93,8%96,5%
umowa o pracę72,8%75,0%80,4%88,0%91,4%94,3%92,0%91,8%
samo­zatrudnienie0,0%3,4%0,0%5,6%0,0%0,0%0,0%0,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 885 zł3 242 zł3 591 zł4 470 zł4 965 zł5 631 zł7 411 zł8 055 zł
w II roku3 620 zł3 968 zł4 476 zł4 498 zł5 729 zł6 197 zł8 284 zł
w III roku3 879 zł5 020 zł4 281 zł4 946 zł6 943 zł8 209 zł
w IV roku5 313 zł5 275 zł5 106 zł5 464 zł8 593 zł
w V roku5 921 zł5 561 zł5 947 zł6 853 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 921 zł3 245 zł3 499 zł4 073 zł4 486 zł5 468 zł6 548 zł7 287 zł
w II roku3 293 zł3 728 zł4 020 zł4 028 zł5 178 zł5 697 zł7 344 zł
w III roku3 446 zł4 870 zł3 964 zł4 448 zł6 322 zł7 571 zł
w IV roku4 623 zł5 086 zł4 655 zł5 070 zł7 965 zł
w V roku4 763 zł5 329 zł5 463 zł6 564 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,770,840,871,031,051,081,291,27
w II roku0,930,951,010,981,101,061,29
w III roku0,931,090,880,981,211,25
w IV roku1,181,040,940,971,33
w V roku1,251,000,991,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMB, Położnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UMB:
www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo/o_kierunku

Kryteria przyjęć:

» UMB - kierunki wg matury

Kontakt:

Biuro Promocji i Rekrutacji:
ul. Jana Kilińskiego 1
(lewe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 73, 85 748 54 72,
kom. 506 374 319


lekarski-2.png
Polityka Prywatności